Nobyembre 5, 2019 - Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon - Lungsod at County ng San Francisco - [FINAL REPORT]

⇐ Back to summary results

Lumipat wika (Change language): English (Ingles) | Español (Espanyol) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Tsino)

Huling Pagsasapanahon: Abril 16, 2020 2:01:20 AM

Mga detalyadong resulta - C

MGA PROPOSISYON NG LUNGSOD AT COUNTY

C - Vapor Products

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%)

Subtotal Area OO HINDI Rehistradong Botante Mga Inihulog na Balota [Ballots Rejected] Mga sobrang boto Mga kulang na boto Kabuuan
All Precincts - Total 36,666 164,885 495,050 206,340 0 119 4,670 201,551
All Precincts - Election Day 10,092 47,989 495,050 59,414 0 32 1,301 58,081
All Precincts - Vote By Mail 26,574 116,896 495,050 146,926 0 87 3,369 143,470
Precinct 1101 - Election Day 14 39 557 54 0 0 1 53
Precinct 1101 - Vote By Mail 44 121 557 166 0 0 1 165
Precinct 1101 58 160 557 220 0 0 2 218
Precinct 1102 - Election Day 29 114 994 145 0 0 2 143
Precinct 1102 - Vote By Mail 75 224 994 304 0 0 5 299
Precinct 1102 104 338 994 449 0 0 7 442
Precinct 1103 - Election Day 18 92 962 111 0 0 1 110
Precinct 1103 - Vote By Mail 74 206 962 283 0 0 3 280
Precinct 1103 92 298 962 394 0 0 4 390
Precinct 1104/1105 - Election Day 20 85 1,012 109 0 0 4 105
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail 65 202 1,012 271 0 0 4 267
Precinct 1104/1105 85 287 1,012 380 0 0 8 372
Precinct 1106/1107 - Election Day 42 124 1,505 168 0 0 2 166
Precinct 1106/1107 - Vote By Mail 97 329 1,505 435 0 0 9 426
Precinct 1106/1107 139 453 1,505 603 0 0 11 592
Precinct 1108 - Election Day 13 82 908 95 0 0 0 95
Precinct 1108 - Vote By Mail 34 230 908 272 0 0 8 264
Precinct 1108 47 312 908 367 0 0 8 359
Precinct 1109 - Election Day 20 71 805 93 0 0 2 91
Precinct 1109 - Vote By Mail 41 186 805 233 0 0 6 227
Precinct 1109 61 257 805 326 0 0 8 318
Precinct 1111 - Election Day 24 81 1,025 106 0 0 1 105
Precinct 1111 - Vote By Mail 87 208 1,025 303 0 0 8 295
Precinct 1111 111 289 1,025 409 0 0 9 400
Precinct 1112 - Election Day 16 48 770 65 0 0 1 64
Precinct 1112 - Vote By Mail 51 163 770 217 0 1 2 214
Precinct 1112 67 211 770 282 0 1 3 278
Precinct 1114/1113 - Election Day 31 94 1,741 129 0 0 4 125
Precinct 1114/1113 - Vote By Mail 109 377 1,741 501 0 1 14 486
Precinct 1114/1113 140 471 1,741 630 0 1 18 611
Precinct 1115/1116 - Election Day 34 127 1,838 165 0 0 4 161
Precinct 1115/1116 - Vote By Mail 136 323 1,838 467 0 0 8 459
Precinct 1115/1116 170 450 1,838 632 0 0 12 620
Precinct 1117/1123 - Election Day 42 109 1,771 155 0 0 4 151
Precinct 1117/1123 - Vote By Mail 90 340 1,771 443 0 0 13 430
Precinct 1117/1123 132 449 1,771 598 0 0 17 581
Precinct 1118 - Election Day 13 84 1,057 99 0 0 2 97
Precinct 1118 - Vote By Mail 58 251 1,057 319 0 0 10 309
Precinct 1118 71 335 1,057 418 0 0 12 406
Precinct 1119 - Election Day 9 56 771 66 0 1 0 65
Precinct 1119 - Vote By Mail 42 174 771 226 0 0 10 216
Precinct 1119 51 230 771 292 0 1 10 281
Precinct 1122 - Election Day 12 34 638 48 0 0 2 46
Precinct 1122 - Vote By Mail 41 145 638 188 0 0 2 186
Precinct 1122 53 179 638 236 0 0 4 232
Precinct 1124 - Election Day 14 48 812 64 0 0 2 62
Precinct 1124 - Vote By Mail 60 125 812 188 0 0 3 185
Precinct 1124 74 173 812 252 0 0 5 247
Precinct 1125 - Election Day 16 32 1,064 48 0 0 0 48
Precinct 1125 - Vote By Mail 70 195 1,064 271 0 0 6 265
Precinct 1125 86 227 1,064 319 0 0 6 313
Precinct 1126/1121 - Election Day 24 96 1,676 121 0 0 1 120
Precinct 1126/1121 - Vote By Mail 113 322 1,676 442 0 0 7 435
Precinct 1126/1121 137 418 1,676 563 0 0 8 555
Precinct 1127/1128 - Election Day 35 119 1,827 157 0 0 3 154
Precinct 1127/1128 - Vote By Mail 109 365 1,827 488 0 0 14 474
Precinct 1127/1128 144 484 1,827 645 0 0 17 628
Precinct 1129 - Election Day 27 52 1,018 85 0 1 5 79
Precinct 1129 - Vote By Mail 59 190 1,018 253 0 0 4 249
Precinct 1129 86 242 1,018 338 0 1 9 328
Precinct 1131 - Election Day 13 34 836 49 0 0 2 47
Precinct 1131 - Vote By Mail 60 163 836 226 0 0 3 223
Precinct 1131 73 197 836 275 0 0 5 270
Precinct 1132 - Election Day 10 36 1,010 47 0 0 1 46
Precinct 1132 - Vote By Mail 89 216 1,010 312 0 0 7 305
Precinct 1132 99 252 1,010 359 0 0 8 351
Precinct 1133 - Election Day 8 41 857 49 0 0 0 49
Precinct 1133 - Vote By Mail 48 200 857 255 0 0 7 248
Precinct 1133 56 241 857 304 0 0 7 297
Precinct 1134 - Election Day 9 59 762 70 0 0 2 68
Precinct 1134 - Vote By Mail 40 169 762 215 0 0 6 209
Precinct 1134 49 228 762 285 0 0 8 277
Precinct 1135 - Election Day 8 37 554 46 0 0 1 45
Precinct 1135 - Vote By Mail 50 137 554 195 0 1 7 187
Precinct 1135 58 174 554 241 0 1 8 232
Precinct 1136 - Election Day 12 40 847 53 0 0 1 52
Precinct 1136 - Vote By Mail 60 186 847 248 0 0 2 246
Precinct 1136 72 226 847 301 0 0 3 298
Precinct 1141 - Election Day 27 75 1,042 103 0 0 1 102
Precinct 1141 - Vote By Mail 66 231 1,042 306 0 0 9 297
Precinct 1141 93 306 1,042 409 0 0 10 399
Precinct 1143 - Election Day 22 85 1,024 109 0 0 2 107
Precinct 1143 - Vote By Mail 62 184 1,024 254 0 0 8 246
Precinct 1143 84 269 1,024 363 0 0 10 353
Precinct 1144/1142 - Election Day 32 141 1,804 177 0 0 4 173
Precinct 1144/1142 - Vote By Mail 97 402 1,804 514 0 0 15 499
Precinct 1144/1142 129 543 1,804 691 0 0 19 672
Precinct 1145 - Election Day 7 73 894 83 0 0 3 80
Precinct 1145 - Vote By Mail 52 239 894 297 0 0 6 291
Precinct 1145 59 312 894 380 0 0 9 371
Precinct 1146 - Election Day 17 65 1,008 83 0 0 1 82
Precinct 1146 - Vote By Mail 62 208 1,008 275 0 0 5 270
Precinct 1146 79 273 1,008 358 0 0 6 352
Precinct 1147 - Election Day 20 65 868 89 0 0 4 85
Precinct 1147 - Vote By Mail 72 158 868 235 0 0 5 230
Precinct 1147 92 223 868 324 0 0 9 315
Precinct 1148 - Election Day 18 77 1,002 100 0 0 5 95
Precinct 1148 - Vote By Mail 88 171 1,002 269 0 0 10 259
Precinct 1148 106 248 1,002 369 0 0 15 354
Precinct 1149 - Election Day 18 70 911 90 0 0 2 88
Precinct 1149 - Vote By Mail 49 183 911 237 0 1 4 232
Precinct 1149 67 253 911 327 0 1 6 320
Precinct 1151 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1152/1153 - Election Day 32 121 1,815 155 0 0 2 153
Precinct 1152/1153 - Vote By Mail 126 362 1,815 499 0 1 10 488
Precinct 1152/1153 158 483 1,815 654 0 1 12 641
Precinct 1154 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 7001 - Election Day 5 53 752 59 0 0 1 58
Precinct 7001 - Vote By Mail 39 192 752 232 0 0 1 231
Precinct 7001 44 245 752 291 0 0 2 289
Precinct 7002 - Election Day 10 50 659 61 0 0 1 60
Precinct 7002 - Vote By Mail 33 115 659 151 0 0 3 148
Precinct 7002 43 165 659 212 0 0 4 208
Precinct 7003/7004 - Election Day 42 189 1,755 233 0 0 2 231
Precinct 7003/7004 - Vote By Mail 69 525 1,755 606 0 0 12 594
Precinct 7003/7004 111 714 1,755 839 0 0 14 825
Precinct 7005 - Election Day 11 111 850 124 0 0 2 122
Precinct 7005 - Vote By Mail 32 247 850 280 0 0 1 279
Precinct 7005 43 358 850 404 0 0 3 401
Precinct 7006 - Election Day 18 115 921 135 0 1 1 133
Precinct 7006 - Vote By Mail 40 216 921 263 0 1 6 256
Precinct 7006 58 331 921 398 0 2 7 389
Precinct 7007/7008 - Election Day 28 235 1,821 269 0 1 5 263
Precinct 7007/7008 - Vote By Mail 83 518 1,821 608 0 0 7 601
Precinct 7007/7008 111 753 1,821 877 0 1 12 864
Precinct 7009 - Election Day 14 57 874 74 0 0 3 71
Precinct 7009 - Vote By Mail 55 257 874 317 0 0 5 312
Precinct 7009 69 314 874 391 0 0 8 383
Precinct 7011 - Election Day 14 72 951 87 0 0 1 86
Precinct 7011 - Vote By Mail 27 140 951 168 0 0 1 167
Precinct 7011 41 212 951 255 0 0 2 253
Precinct 7012 - Election Day 35 113 1,165 149 0 0 1 148
Precinct 7012 - Vote By Mail 61 302 1,165 366 0 0 3 363
Precinct 7012 96 415 1,165 515 0 0 4 511
Precinct 7013 - Election Day 17 74 1,033 93 0 0 2 91
Precinct 7013 - Vote By Mail 51 223 1,033 283 0 0 9 274
Precinct 7013 68 297 1,033 376 0 0 11 365
Precinct 7014/7056 - Election Day 20 116 1,388 136 0 0 0 136
Precinct 7014/7056 - Vote By Mail 67 339 1,388 417 0 1 10 406
Precinct 7014/7056 87 455 1,388 553 0 1 10 542
Precinct 7015 MB - Election Day 0 1 104 1 0 0 0 1
Precinct 7015 MB - Vote By Mail 7 17 104 25 0 0 1 24
Precinct 7015 MB 7 18 104 26 0 0 1 25
Precinct 7016 - Election Day 18 56 912 75 0 0 1 74
Precinct 7016 - Vote By Mail 49 116 912 174 0 0 9 165
Precinct 7016 67 172 912 249 0 0 10 239
Precinct 7017 - Election Day 12 35 781 50 0 0 3 47
Precinct 7017 - Vote By Mail 25 111 781 143 0 1 6 136
Precinct 7017 37 146 781 193 0 1 9 183
Precinct 7019/7018 - Election Day 30 88 1,908 121 0 1 2 118
Precinct 7019/7018 - Vote By Mail 152 388 1,908 558 0 2 16 540
Precinct 7019/7018 182 476 1,908 679 0 3 18 658
Precinct 7021 - Election Day 30 60 955 96 0 0 6 90
Precinct 7021 - Vote By Mail 47 157 955 212 0 0 8 204
Precinct 7021 77 217 955 308 0 0 14 294
Precinct 7022 - Election Day 18 72 943 94 0 0 4 90
Precinct 7022 - Vote By Mail 45 161 943 215 0 0 9 206
Precinct 7022 63 233 943 309 0 0 13 296
Precinct 7024 - Election Day 15 21 448 39 0 1 2 36
Precinct 7024 - Vote By Mail 16 18 448 34 0 0 0 34
Precinct 7024 31 39 448 73 0 1 2 70
Precinct 7025 - Election Day 7 26 473 34 0 0 1 33
Precinct 7025 - Vote By Mail 19 39 473 58 0 0 0 58
Precinct 7025 26 65 473 92 0 0 1 91
Precinct 7026 - Election Day 13 42 1,009 56 0 0 1 55
Precinct 7026 - Vote By Mail 82 212 1,009 303 0 1 8 294
Precinct 7026 95 254 1,009 359 0 1 9 349
Precinct 7027 - Election Day 18 65 883 86 0 0 3 83
Precinct 7027 - Vote By Mail 59 163 883 230 0 0 8 222
Precinct 7027 77 228 883 316 0 0 11 305
Precinct 7028 - Election Day 22 90 849 114 0 0 2 112
Precinct 7028 - Vote By Mail 43 122 849 168 0 1 2 165
Precinct 7028 65 212 849 282 0 1 4 277
Precinct 7029/7023 - Election Day 35 104 1,812 146 0 0 7 139
Precinct 7029/7023 - Vote By Mail 99 275 1,812 385 0 0 11 374
Precinct 7029/7023 134 379 1,812 531 0 0 18 513
Precinct 7030 - Election Day 14 40 787 54 0 0 0 54
Precinct 7030 - Vote By Mail 50 184 787 243 0 0 9 234
Precinct 7030 64 224 787 297 0 0 9 288
Precinct 7031 - Election Day 6 31 680 37 0 0 0 37
Precinct 7031 - Vote By Mail 65 140 680 210 0 0 5 205
Precinct 7031 71 171 680 247 0 0 5 242
Precinct 7032 - Election Day 18 48 876 70 0 0 4 66
Precinct 7032 - Vote By Mail 71 139 876 212 0 0 2 210
Precinct 7032 89 187 876 282 0 0 6 276
Precinct 7033 - Election Day 22 63 770 88 0 0 3 85
Precinct 7033 - Vote By Mail 41 118 770 164 0 0 5 159
Precinct 7033 63 181 770 252 0 0 8 244
Precinct 7034 - Election Day 19 39 954 61 0 0 3 58
Precinct 7034 - Vote By Mail 40 73 954 119 0 0 6 113
Precinct 7034 59 112 954 180 0 0 9 171
Precinct 7035 - Election Day 13 31 681 46 0 0 2 44
Precinct 7035 - Vote By Mail 31 146 681 181 0 0 4 177
Precinct 7035 44 177 681 227 0 0 6 221
Precinct 7037/7036 - Election Day 25 50 1,676 80 0 1 4 75
Precinct 7037/7036 - Vote By Mail 76 184 1,676 268 0 0 8 260
Precinct 7037/7036 101 234 1,676 348 0 1 12 335
Precinct 7038 - Election Day 18 28 924 49 0 0 3 46
Precinct 7038 - Vote By Mail 62 178 924 244 0 0 4 240
Precinct 7038 80 206 924 293 0 0 7 286
Precinct 7039 - Election Day 16 65 830 84 0 0 3 81
Precinct 7039 - Vote By Mail 47 144 830 197 0 0 6 191
Precinct 7039 63 209 830 281 0 0 9 272
Precinct 7041 MB - Election Day 0 0 60 0 0 0 0 0
Precinct 7041 MB - Vote By Mail 4 9 60 13 0 0 0 13
Precinct 7041 MB 4 9 60 13 0 0 0 13
Precinct 7042/7046 - Election Day 24 64 1,069 92 0 0 4 88
Precinct 7042/7046 - Vote By Mail 67 195 1,069 266 0 0 4 262
Precinct 7042/7046 91 259 1,069 358 0 0 8 350
Precinct 7043 - Election Day 16 44 961 61 0 0 1 60
Precinct 7043 - Vote By Mail 54 170 961 228 0 0 4 224
Precinct 7043 70 214 961 289 0 0 5 284
Precinct 7044 - Election Day 15 27 844 42 0 0 0 42
Precinct 7044 - Vote By Mail 45 68 844 115 0 0 2 113
Precinct 7044 60 95 844 157 0 0 2 155
Precinct 7045 - Election Day 9 39 783 49 0 0 1 48
Precinct 7045 - Vote By Mail 55 176 783 243 0 0 12 231
Precinct 7045 64 215 783 292 0 0 13 279
Precinct 7047/7051 - Election Day 19 79 1,727 102 0 0 4 98
Precinct 7047/7051 - Vote By Mail 147 341 1,727 509 0 1 20 488
Precinct 7047/7051 166 420 1,727 611 0 1 24 586
Precinct 7048 - Election Day 13 40 870 53 0 0 0 53
Precinct 7048 - Vote By Mail 63 142 870 209 0 0 4 205
Precinct 7048 76 182 870 262 0 0 4 258
Precinct 7049 - Election Day 20 46 815 68 0 0 2 66
Precinct 7049 - Vote By Mail 51 139 815 200 0 0 10 190
Precinct 7049 71 185 815 268 0 0 12 256
Precinct 7052 - Election Day 15 68 878 87 0 0 4 83
Precinct 7052 - Vote By Mail 37 204 878 247 0 0 6 241
Precinct 7052 52 272 878 334 0 0 10 324
Precinct 7053 - Election Day 9 29 568 38 0 0 0 38
Precinct 7053 - Vote By Mail 28 112 568 146 0 0 6 140
Precinct 7053 37 141 568 184 0 0 6 178
Precinct 7054 - Election Day 26 57 1,111 87 0 0 4 83
Precinct 7054 - Vote By Mail 62 176 1,111 243 0 0 5 238
Precinct 7054 88 233 1,111 330 0 0 9 321
Precinct 7055 - Election Day 4 33 799 37 0 0 0 37
Precinct 7055 - Vote By Mail 44 181 799 228 0 0 3 225
Precinct 7055 48 214 799 265 0 0 3 262
Precinct 7101 MB - Election Day 0 1 152 1 0 0 0 1
Precinct 7101 MB - Vote By Mail 11 65 152 77 0 0 1 76
Precinct 7101 MB 11 66 152 78 0 0 1 77
Precinct 7202/7201 - Election Day 23 130 1,747 156 0 0 3 153
Precinct 7202/7201 - Vote By Mail 69 402 1,747 485 0 0 14 471
Precinct 7202/7201 92 532 1,747 641 0 0 17 624
Precinct 7203 - Election Day 15 86 867 103 0 0 2 101
Precinct 7203 - Vote By Mail 40 156 867 203 0 0 7 196
Precinct 7203 55 242 867 306 0 0 9 297
Precinct 7204 - Election Day 10 87 890 100 0 0 3 97
Precinct 7204 - Vote By Mail 38 253 890 296 0 0 5 291
Precinct 7204 48 340 890 396 0 0 8 388
Precinct 7205 - Election Day 21 87 862 108 0 0 0 108
Precinct 7205 - Vote By Mail 29 230 862 269 0 0 10 259
Precinct 7205 50 317 862 377 0 0 10 367
Precinct 7207/7209 - Election Day 27 95 1,483 126 0 0 4 122
Precinct 7207/7209 - Vote By Mail 76 460 1,483 552 0 1 15 536
Precinct 7207/7209 103 555 1,483 678 0 1 19 658
Precinct 7208 - Election Day 7 38 560 48 0 0 3 45
Precinct 7208 - Vote By Mail 31 123 560 159 0 0 5 154
Precinct 7208 38 161 560 207 0 0 8 199
Precinct 7301/7304 - Election Day 37 156 1,993 200 0 0 7 193
Precinct 7301/7304 - Vote By Mail 126 412 1,993 554 0 0 16 538
Precinct 7301/7304 163 568 1,993 754 0 0 23 731
Precinct 7302 - Election Day 20 76 838 98 0 1 1 96
Precinct 7302 - Vote By Mail 69 236 838 312 0 0 7 305
Precinct 7302 89 312 838 410 0 1 8 401
Precinct 7305/7307 - Election Day 28 190 1,633 223 0 0 5 218
Precinct 7305/7307 - Vote By Mail 90 390 1,633 493 0 0 13 480
Precinct 7305/7307 118 580 1,633 716 0 0 18 698
Precinct 7306/7303 - Election Day 42 157 2,083 208 0 0 9 199
Precinct 7306/7303 - Vote By Mail 118 401 2,083 532 0 0 13 519
Precinct 7306/7303 160 558 2,083 740 0 0 22 718
Precinct 7308 - Election Day 13 82 614 98 0 0 3 95
Precinct 7308 - Vote By Mail 26 148 614 180 0 0 6 174
Precinct 7308 39 230 614 278 0 0 9 269
Precinct 7311 - Election Day 20 103 866 124 0 0 1 123
Precinct 7311 - Vote By Mail 39 204 866 247 0 0 4 243
Precinct 7311 59 307 866 371 0 0 5 366
Precinct 7312 - Election Day 17 71 801 91 0 0 3 88
Precinct 7312 - Vote By Mail 25 255 801 289 0 1 8 280
Precinct 7312 42 326 801 380 0 1 11 368
Precinct 7314/7313 - Election Day 32 100 1,749 142 0 0 10 132
Precinct 7314/7313 - Vote By Mail 98 383 1,749 501 0 0 20 481
Precinct 7314/7313 130 483 1,749 643 0 0 30 613
Precinct 7315/7316 - Election Day 35 136 1,584 175 0 0 4 171
Precinct 7315/7316 - Vote By Mail 91 256 1,584 360 0 0 13 347
Precinct 7315/7316 126 392 1,584 535 0 0 17 518
Precinct 7317 - Election Day 20 60 875 83 0 0 3 80
Precinct 7317 - Vote By Mail 63 233 875 301 0 0 5 296
Precinct 7317 83 293 875 384 0 0 8 376
Precinct 7318/7309 - Election Day 24 115 1,567 142 0 1 2 139
Precinct 7318/7309 - Vote By Mail 98 326 1,567 433 0 0 9 424
Precinct 7318/7309 122 441 1,567 575 0 1 11 563
Precinct 7321/7322 - Election Day 26 56 1,533 86 0 0 4 82
Precinct 7321/7322 - Vote By Mail 132 306 1,533 456 0 1 17 438
Precinct 7321/7322 158 362 1,533 542 0 1 21 520
Precinct 7323/7319 - Election Day 40 145 1,967 190 0 0 5 185
Precinct 7323/7319 - Vote By Mail 75 406 1,967 498 0 1 16 481
Precinct 7323/7319 115 551 1,967 688 0 1 21 666
Precinct 7325/7324 - Election Day 25 117 1,588 145 0 0 3 142
Precinct 7325/7324 - Vote By Mail 81 330 1,588 427 0 0 16 411
Precinct 7325/7324 106 447 1,588 572 0 0 19 553
Precinct 7326/7337 - Election Day 25 133 1,709 164 0 0 6 158
Precinct 7326/7337 - Vote By Mail 104 402 1,709 527 0 1 20 506
Precinct 7326/7337 129 535 1,709 691 0 1 26 664
Precinct 7327 - Election Day 8 26 668 40 0 0 6 34
Precinct 7327 - Vote By Mail 45 164 668 217 0 1 7 209
Precinct 7327 53 190 668 257 0 1 13 243
Precinct 7328 - Election Day 10 29 985 42 0 0 3 39
Precinct 7328 - Vote By Mail 80 236 985 328 0 0 12 316
Precinct 7328 90 265 985 370 0 0 15 355
Precinct 7329 - Election Day 12 39 638 52 0 0 1 51
Precinct 7329 - Vote By Mail 37 147 638 196 0 0 12 184
Precinct 7329 49 186 638 248 0 0 13 235
Precinct 7331 - Election Day 29 84 850 113 0 0 0 113
Precinct 7331 - Vote By Mail 51 242 850 302 0 0 9 293
Precinct 7331 80 326 850 415 0 0 9 406
Precinct 7332/7334 - Election Day 42 134 1,601 185 0 0 9 176
Precinct 7332/7334 - Vote By Mail 88 343 1,601 441 0 1 9 431
Precinct 7332/7334 130 477 1,601 626 0 1 18 607
Precinct 7333/7335 - Election Day 40 144 1,930 190 0 0 6 184
Precinct 7333/7335 - Vote By Mail 104 426 1,930 541 0 0 11 530
Precinct 7333/7335 144 570 1,930 731 0 0 17 714
Precinct 7336/7345 - Election Day 49 164 2,021 214 0 0 1 213
Precinct 7336/7345 - Vote By Mail 119 429 2,021 559 0 0 11 548
Precinct 7336/7345 168 593 2,021 773 0 0 12 761
Precinct 7338/7349 - Election Day 38 106 1,783 150 0 0 6 144
Precinct 7338/7349 - Vote By Mail 120 402 1,783 543 0 0 21 522
Precinct 7338/7349 158 508 1,783 693 0 0 27 666
Precinct 7339/7341 - Election Day 33 123 1,588 158 0 0 2 156
Precinct 7339/7341 - Vote By Mail 105 300 1,588 412 0 0 7 405
Precinct 7339/7341 138 423 1,588 570 0 0 9 561
Precinct 7342 - Election Day 29 124 909 158 0 0 5 153
Precinct 7342 - Vote By Mail 43 186 909 234 0 0 5 229
Precinct 7342 72 310 909 392 0 0 10 382
Precinct 7343 - Election Day 20 66 706 89 0 0 3 86
Precinct 7343 - Vote By Mail 36 103 706 144 0 0 5 139
Precinct 7343 56 169 706 233 0 0 8 225
Precinct 7344 - Election Day 24 89 1,052 113 0 0 0 113
Precinct 7344 - Vote By Mail 67 219 1,052 290 0 0 4 286
Precinct 7344 91 308 1,052 403 0 0 4 399
Precinct 7346 - Election Day 17 71 879 88 0 0 0 88
Precinct 7346 - Vote By Mail 43 118 879 170 0 0 9 161
Precinct 7346 60 189 879 258 0 0 9 249
Precinct 7348/7347 - Election Day 30 117 1,826 152 0 0 5 147
Precinct 7348/7347 - Vote By Mail 103 320 1,826 433 0 0 10 423
Precinct 7348/7347 133 437 1,826 585 0 0 15 570
Precinct 7502 - Election Day 14 56 779 70 0 0 0 70
Precinct 7502 - Vote By Mail 36 198 779 247 0 1 12 234
Precinct 7502 50 254 779 317 0 1 12 304
Precinct 7503 - Election Day 15 61 725 79 0 0 3 76
Precinct 7503 - Vote By Mail 39 165 725 204 0 0 0 204
Precinct 7503 54 226 725 283 0 0 3 280
Precinct 7504/7501 - Election Day 18 100 1,019 121 0 0 3 118
Precinct 7504/7501 - Vote By Mail 51 247 1,019 308 0 2 8 298
Precinct 7504/7501 69 347 1,019 429 0 2 11 416
Precinct 7505 - Election Day 11 88 851 101 0 0 2 99
Precinct 7505 - Vote By Mail 50 302 851 363 0 0 11 352
Precinct 7505 61 390 851 464 0 0 13 451
Precinct 7506/7507 - Election Day 40 143 1,913 188 0 0 5 183
Precinct 7506/7507 - Vote By Mail 111 390 1,913 516 0 1 14 501
Precinct 7506/7507 151 533 1,913 704 0 1 19 684
Precinct 7508 - Election Day 19 73 720 96 0 0 4 92
Precinct 7508 - Vote By Mail 64 213 720 288 0 0 11 277
Precinct 7508 83 286 720 384 0 0 15 369
Precinct 7509/7511 - Election Day 25 100 914 128 0 0 3 125
Precinct 7509/7511 - Vote By Mail 57 227 914 287 0 0 3 284
Precinct 7509/7511 82 327 914 415 0 0 6 409
Precinct 7512 - Election Day 17 54 588 78 0 0 7 71
Precinct 7512 - Vote By Mail 47 157 588 208 0 0 4 204
Precinct 7512 64 211 588 286 0 0 11 275
Precinct 7513 - Election Day 22 72 784 101 0 0 7 94
Precinct 7513 - Vote By Mail 54 134 784 193 0 0 5 188
Precinct 7513 76 206 784 294 0 0 12 282
Precinct 7514 - Election Day 15 66 901 87 0 0 6 81
Precinct 7514 - Vote By Mail 71 149 901 235 0 0 15 220
Precinct 7514 86 215 901 322 0 0 21 301
Precinct 7515 - Election Day 18 77 852 97 0 0 2 95
Precinct 7515 - Vote By Mail 41 194 852 242 0 0 7 235
Precinct 7515 59 271 852 339 0 0 9 330
Precinct 7516 - Election Day 23 86 906 111 0 0 2 109
Precinct 7516 - Vote By Mail 79 270 906 359 0 0 10 349
Precinct 7516 102 356 906 470 0 0 12 458
Precinct 7518/7517 - Election Day 48 277 1,754 329 0 1 3 325
Precinct 7518/7517 - Vote By Mail 74 477 1,754 563 0 0 12 551
Precinct 7518/7517 122 754 1,754 892 0 1 15 876
Precinct 7519 - Election Day 18 95 709 116 0 0 3 113
Precinct 7519 - Vote By Mail 33 167 709 204 0 0 4 200
Precinct 7519 51 262 709 320 0 0 7 313
Precinct 7521 - Election Day 19 112 761 136 0 0 5 131
Precinct 7521 - Vote By Mail 24 219 761 248 0 0 5 243
Precinct 7521 43 331 761 384 0 0 10 374
Precinct 7522/7523 - Election Day 44 241 1,464 290 0 0 5 285
Precinct 7522/7523 - Vote By Mail 49 367 1,464 424 0 0 8 416
Precinct 7522/7523 93 608 1,464 714 0 0 13 701
Precinct 7524 - Election Day 15 80 606 97 0 0 2 95
Precinct 7524 - Vote By Mail 39 118 606 165 0 0 8 157
Precinct 7524 54 198 606 262 0 0 10 252
Precinct 7525 - Election Day 16 79 762 97 0 0 2 95
Precinct 7525 - Vote By Mail 40 145 762 191 0 0 6 185
Precinct 7525 56 224 762 288 0 0 8 280
Precinct 7526 - Election Day 18 100 974 125 0 0 7 118
Precinct 7526 - Vote By Mail 47 238 974 297 0 0 12 285
Precinct 7526 65 338 974 422 0 0 19 403
Precinct 7527/7528 - Election Day 14 103 689 123 0 0 6 117
Precinct 7527/7528 - Vote By Mail 34 167 689 212 0 0 11 201
Precinct 7527/7528 48 270 689 335 0 0 17 318
Precinct 7529 - Election Day 29 138 906 172 0 0 5 167
Precinct 7529 - Vote By Mail 50 231 906 295 0 2 12 281
Precinct 7529 79 369 906 467 0 2 17 448
Precinct 7531 - Election Day 19 94 839 116 0 0 3 113
Precinct 7531 - Vote By Mail 26 242 839 275 0 0 7 268
Precinct 7531 45 336 839 391 0 0 10 381
Precinct 7532 - Election Day 24 88 792 114 0 0 2 112
Precinct 7532 - Vote By Mail 47 172 792 222 0 0 3 219
Precinct 7532 71 260 792 336 0 0 5 331
Precinct 7533 - Election Day 34 165 936 202 0 0 3 199
Precinct 7533 - Vote By Mail 37 233 936 275 0 0 5 270
Precinct 7533 71 398 936 477 0 0 8 469
Precinct 7534 - Election Day 19 129 881 153 0 0 5 148
Precinct 7534 - Vote By Mail 32 196 881 237 0 0 9 228
Precinct 7534 51 325 881 390 0 0 14 376
Precinct 7536/7535 - Election Day 41 269 1,594 319 0 0 9 310
Precinct 7536/7535 - Vote By Mail 63 419 1,594 496 0 1 13 482
Precinct 7536/7535 104 688 1,594 815 0 1 22 792
Precinct 7537/7538 - Election Day 41 254 1,472 302 0 0 7 295
Precinct 7537/7538 - Vote By Mail 50 380 1,472 438 0 0 8 430
Precinct 7537/7538 91 634 1,472 740 0 0 15 725
Precinct 7539 - Election Day 26 198 906 233 0 1 8 224
Precinct 7539 - Vote By Mail 36 238 906 279 0 0 5 274
Precinct 7539 62 436 906 512 0 1 13 498
Precinct 7541 - Election Day 26 109 769 136 0 0 1 135
Precinct 7541 - Vote By Mail 39 204 769 248 0 1 4 243
Precinct 7541 65 313 769 384 0 1 5 378
Precinct 7543/7542 - Election Day 44 201 1,718 252 0 0 7 245
Precinct 7543/7542 - Vote By Mail 89 447 1,718 549 0 0 13 536
Precinct 7543/7542 133 648 1,718 801 0 0 20 781
Precinct 7544 - Election Day 29 118 892 152 0 0 5 147
Precinct 7544 - Vote By Mail 42 233 892 283 0 0 8 275
Precinct 7544 71 351 892 435 0 0 13 422
Precinct 7545 - Election Day 26 110 877 139 0 0 3 136
Precinct 7545 - Vote By Mail 38 237 877 277 0 0 2 275
Precinct 7545 64 347 877 416 0 0 5 411
Precinct 7546/7547 - Election Day 45 286 1,900 340 0 1 8 331
Precinct 7546/7547 - Vote By Mail 73 584 1,900 672 0 0 15 657
Precinct 7546/7547 118 870 1,900 1,012 0 1 23 988
Precinct 7548 - Election Day 36 157 1,027 197 0 0 4 193
Precinct 7548 - Vote By Mail 48 267 1,027 322 0 0 7 315
Precinct 7548 84 424 1,027 519 0 0 11 508
Precinct 7549 - Election Day 14 116 799 135 0 0 5 130
Precinct 7549 - Vote By Mail 40 244 799 285 0 0 1 284
Precinct 7549 54 360 799 420 0 0 6 414
Precinct 7552 - Election Day 19 113 685 136 0 0 4 132
Precinct 7552 - Vote By Mail 21 189 685 213 0 0 3 210
Precinct 7552 40 302 685 349 0 0 7 342
Precinct 7553 MB - Election Day 0 1 182 1 0 0 0 1
Precinct 7553 MB - Vote By Mail 7 70 182 81 0 0 4 77
Precinct 7553 MB 7 71 182 82 0 0 4 78
Precinct 7554 - Election Day 19 114 795 135 0 0 2 133
Precinct 7554 - Vote By Mail 37 268 795 313 0 0 8 305
Precinct 7554 56 382 795 448 0 0 10 438
Precinct 7555/7551 - Election Day 29 304 1,584 340 0 0 7 333
Precinct 7555/7551 - Vote By Mail 57 499 1,584 565 0 0 9 556
Precinct 7555/7551 86 803 1,584 905 0 0 16 889
Precinct 7556/7557 - Election Day 13 126 958 147 0 0 8 139
Precinct 7556/7557 - Vote By Mail 42 352 958 400 0 1 5 394
Precinct 7556/7557 55 478 958 547 0 1 13 533
Precinct 7601 - Election Day 33 42 677 81 0 0 6 75
Precinct 7601 - Vote By Mail 45 100 677 150 0 1 4 145
Precinct 7601 78 142 677 231 0 1 10 220
Precinct 7602/7603 - Election Day 37 131 1,659 174 0 0 6 168
Precinct 7602/7603 - Vote By Mail 88 281 1,659 381 0 1 11 369
Precinct 7602/7603 125 412 1,659 555 0 1 17 537
Precinct 7605/7609 - Election Day 25 86 1,508 115 0 1 3 111
Precinct 7605/7609 - Vote By Mail 118 305 1,508 444 0 0 21 423
Precinct 7605/7609 143 391 1,508 559 0 1 24 534
Precinct 7606 - Election Day 24 50 887 75 0 0 1 74
Precinct 7606 - Vote By Mail 50 123 887 179 0 0 6 173
Precinct 7606 74 173 887 254 0 0 7 247
Precinct 7607 - Election Day 20 65 900 86 0 0 1 85
Precinct 7607 - Vote By Mail 71 156 900 236 0 0 9 227
Precinct 7607 91 221 900 322 0 0 10 312
Precinct 7608/7604 - Election Day 29 70 1,300 102 0 0 3 99
Precinct 7608/7604 - Vote By Mail 80 188 1,300 278 0 0 10 268
Precinct 7608/7604 109 258 1,300 380 0 0 13 367
Precinct 7611 - Election Day 21 41 763 65 0 0 3 62
Precinct 7611 - Vote By Mail 73 98 763 189 0 0 18 171
Precinct 7611 94 139 763 254 0 0 21 233
Precinct 7613/7612 - Election Day 37 95 1,421 139 0 0 7 132
Precinct 7613/7612 - Vote By Mail 97 267 1,421 374 0 1 9 364
Precinct 7613/7612 134 362 1,421 513 0 1 16 496
Precinct 7614 - Election Day 30 50 932 83 0 0 3 80
Precinct 7614 - Vote By Mail 63 122 932 188 0 0 3 185
Precinct 7614 93 172 932 271 0 0 6 265
Precinct 7615 - Election Day 18 37 745 61 0 0 6 55
Precinct 7615 - Vote By Mail 46 96 745 153 0 1 10 142
Precinct 7615 64 133 745 214 0 1 16 197
Precinct 7616/7654 - Election Day 19 69 1,246 90 0 0 2 88
Precinct 7616/7654 - Vote By Mail 98 246 1,246 350 0 1 5 344
Precinct 7616/7654 117 315 1,246 440 0 1 7 432
Precinct 7617 - Election Day 16 29 737 49 0 0 4 45
Precinct 7617 - Vote By Mail 63 119 737 197 0 1 14 182
Precinct 7617 79 148 737 246 0 1 18 227
Precinct 7618 - Election Day 21 60 873 82 0 0 1 81
Precinct 7618 - Vote By Mail 46 188 873 239 0 1 4 234
Precinct 7618 67 248 873 321 0 1 5 315
Precinct 7619 - Election Day 15 70 1,055 89 0 0 4 85
Precinct 7619 - Vote By Mail 78 216 1,055 300 0 0 6 294
Precinct 7619 93 286 1,055 389 0 0 10 379
Precinct 7621 - Election Day 22 66 1,064 89 0 0 1 88
Precinct 7621 - Vote By Mail 67 216 1,064 290 0 0 7 283
Precinct 7621 89 282 1,064 379 0 0 8 371
Precinct 7622 - Election Day 14 53 923 68 0 0 1 67
Precinct 7622 - Vote By Mail 51 103 923 157 0 0 3 154
Precinct 7622 65 156 923 225 0 0 4 221
Precinct 7623 - Election Day 24 56 965 81 0 0 1 80
Precinct 7623 - Vote By Mail 37 145 965 188 0 0 6 182
Precinct 7623 61 201 965 269 0 0 7 262
Precinct 7624 - Election Day 25 35 835 60 0 0 0 60
Precinct 7624 - Vote By Mail 53 113 835 175 0 0 9 166
Precinct 7624 78 148 835 235 0 0 9 226
Precinct 7625 - Election Day 14 25 809 40 0 0 1 39
Precinct 7625 - Vote By Mail 127 256 809 401 0 1 17 383
Precinct 7625 141 281 809 441 0 1 18 422
Precinct 7626 - Election Day 12 49 1,037 61 0 0 0 61
Precinct 7626 - Vote By Mail 66 227 1,037 298 0 0 5 293
Precinct 7626 78 276 1,037 359 0 0 5 354
Precinct 7628 - Election Day 26 70 933 98 0 0 2 96
Precinct 7628 - Vote By Mail 57 175 933 233 0 0 1 232
Precinct 7628 83 245 933 331 0 0 3 328
Precinct 7629 - Election Day 14 56 847 73 0 0 3 70
Precinct 7629 - Vote By Mail 40 139 847 188 0 0 9 179
Precinct 7629 54 195 847 261 0 0 12 249
Precinct 7632 - Election Day 22 72 1,112 94 0 0 0 94
Precinct 7632 - Vote By Mail 65 187 1,112 258 0 0 6 252
Precinct 7632 87 259 1,112 352 0 0 6 346
Precinct 7633/7631 - Election Day 38 109 1,902 153 0 0 6 147
Precinct 7633/7631 - Vote By Mail 111 392 1,902 516 0 0 13 503
Precinct 7633/7631 149 501 1,902 669 0 0 19 650
Precinct 7634 - Election Day 31 46 864 86 0 0 9 77
Precinct 7634 - Vote By Mail 68 180 864 254 0 0 6 248
Precinct 7634 99 226 864 340 0 0 15 325
Precinct 7635 - Election Day 9 50 821 60 0 0 1 59
Precinct 7635 - Vote By Mail 57 158 821 219 0 1 3 215
Precinct 7635 66 208 821 279 0 1 4 274
Precinct 7636 - Election Day 23 55 945 79 0 0 1 78
Precinct 7636 - Vote By Mail 52 177 945 233 0 0 4 229
Precinct 7636 75 232 945 312 0 0 5 307
Precinct 7637 - Election Day 16 40 841 56 0 0 0 56
Precinct 7637 - Vote By Mail 47 186 841 235 0 0 2 233
Precinct 7637 63 226 841 291 0 0 2 289
Precinct 7638/7656 - Election Day 29 57 1,467 89 0 0 3 86
Precinct 7638/7656 - Vote By Mail 80 370 1,467 461 0 0 11 450
Precinct 7638/7656 109 427 1,467 550 0 0 14 536
Precinct 7639/7641 - Election Day 22 111 1,935 136 0 0 3 133
Precinct 7639/7641 - Vote By Mail 109 474 1,935 596 0 0 13 583
Precinct 7639/7641 131 585 1,935 732 0 0 16 716
Precinct 7642 - Election Day 20 46 946 68 0 0 2 66
Precinct 7642 - Vote By Mail 59 141 946 207 0 0 7 200
Precinct 7642 79 187 946 275 0 0 9 266
Precinct 7643 - Election Day 18 65 927 86 0 0 3 83
Precinct 7643 - Vote By Mail 65 235 927 308 0 0 8 300
Precinct 7643 83 300 927 394 0 0 11 383
Precinct 7644 - Election Day 24 62 1,111 87 0 0 1 86
Precinct 7644 - Vote By Mail 37 209 1,111 249 0 0 3 246
Precinct 7644 61 271 1,111 336 0 0 4 332
Precinct 7645 - Election Day 13 28 626 42 0 0 1 41
Precinct 7645 - Vote By Mail 43 169 626 218 0 0 6 212
Precinct 7645 56 197 626 260 0 0 7 253
Precinct 7646 - Election Day 9 50 1,090 60 0 0 1 59
Precinct 7646 - Vote By Mail 52 289 1,090 347 0 0 6 341
Precinct 7646 61 339 1,090 407 0 0 7 400
Precinct 7647 - Election Day 14 40 968 55 0 0 1 54
Precinct 7647 - Vote By Mail 34 102 968 136 0 0 0 136
Precinct 7647 48 142 968 191 0 0 1 190
Precinct 7648 MB - Election Day 0 0 2 0 0 0 0 0
Precinct 7648 MB - Vote By Mail 0 0 2 0 0 0 0 0
Precinct 7648 MB 0 0 2 0 0 0 0 0
Precinct 7649 - Election Day 16 40 888 58 0 0 2 56
Precinct 7649 - Vote By Mail 72 132 888 213 0 0 9 204
Precinct 7649 88 172 888 271 0 0 11 260
Precinct 7651 - Election Day 12 37 830 50 0 0 1 49
Precinct 7651 - Vote By Mail 51 153 830 207 0 0 3 204
Precinct 7651 63 190 830 257 0 0 4 253
Precinct 7652 - Election Day 13 34 596 48 0 0 1 47
Precinct 7652 - Vote By Mail 27 121 596 152 0 0 4 148
Precinct 7652 40 155 596 200 0 0 5 195
Precinct 7653/7657 - Election Day 19 60 1,373 79 0 0 0 79
Precinct 7653/7657 - Vote By Mail 58 301 1,373 367 0 0 8 359
Precinct 7653/7657 77 361 1,373 446 0 0 8 438
Precinct 7655/7627 - Election Day 11 49 1,150 62 0 0 2 60
Precinct 7655/7627 - Vote By Mail 49 212 1,150 270 0 0 9 261
Precinct 7655/7627 60 261 1,150 332 0 0 11 321
Precinct 7701 - Election Day 16 122 1,035 139 0 0 1 138
Precinct 7701 - Vote By Mail 53 311 1,035 372 0 0 8 364
Precinct 7701 69 433 1,035 511 0 0 9 502
Precinct 7703 MB - Election Day 1 0 178 1 0 0 0 1
Precinct 7703 MB - Vote By Mail 15 33 178 55 0 0 7 48
Precinct 7703 MB 16 33 178 56 0 0 7 49
Precinct 7704/7702 - Election Day 47 193 1,723 249 0 0 9 240
Precinct 7704/7702 - Vote By Mail 107 518 1,723 632 0 0 7 625
Precinct 7704/7702 154 711 1,723 881 0 0 16 865
Precinct 7705 - Election Day 8 82 570 91 0 0 1 90
Precinct 7705 - Vote By Mail 21 192 570 219 0 0 6 213
Precinct 7705 29 274 570 310 0 0 7 303
Precinct 7706 - Election Day 18 130 839 151 0 1 2 148
Precinct 7706 - Vote By Mail 52 278 839 337 0 0 7 330
Precinct 7706 70 408 839 488 0 1 9 478
Precinct 7707 - Election Day 29 109 861 139 0 0 1 138
Precinct 7707 - Vote By Mail 37 300 861 345 0 1 7 337
Precinct 7707 66 409 861 484 0 1 8 475
Precinct 7708 - Election Day 14 100 881 116 0 0 2 114
Precinct 7708 - Vote By Mail 54 296 881 359 0 0 9 350
Precinct 7708 68 396 881 475 0 0 11 464
Precinct 7709 - Election Day 6 68 395 75 0 0 1 74
Precinct 7709 - Vote By Mail 20 125 395 150 0 0 5 145
Precinct 7709 26 193 395 225 0 0 6 219
Precinct 7712/7711 - Election Day 14 179 1,308 198 0 0 5 193
Precinct 7712/7711 - Vote By Mail 72 368 1,308 454 0 1 13 440
Precinct 7712/7711 86 547 1,308 652 0 1 18 633
Precinct 7801 - Election Day 17 119 968 138 0 0 2 136
Precinct 7801 - Vote By Mail 60 302 968 367 0 0 5 362
Precinct 7801 77 421 968 505 0 0 7 498
Precinct 7802 - Election Day 14 117 788 131 0 0 0 131
Precinct 7802 - Vote By Mail 38 225 788 275 0 0 12 263
Precinct 7802 52 342 788 406 0 0 12 394
Precinct 7803 - Election Day 11 71 822 85 0 0 3 82
Precinct 7803 - Vote By Mail 68 297 822 373 0 0 8 365
Precinct 7803 79 368 822 458 0 0 11 447
Precinct 7805/7804 - Election Day 43 240 1,683 283 0 0 0 283
Precinct 7805/7804 - Vote By Mail 89 527 1,683 631 0 0 15 616
Precinct 7805/7804 132 767 1,683 914 0 0 15 899
Precinct 7807 - Election Day 27 127 796 155 0 0 1 154
Precinct 7807 - Vote By Mail 38 204 796 243 0 0 1 242
Precinct 7807 65 331 796 398 0 0 2 396
Precinct 7808/7806 - Election Day 36 199 1,377 243 0 0 8 235
Precinct 7808/7806 - Vote By Mail 56 401 1,377 462 0 0 5 457
Precinct 7808/7806 92 600 1,377 705 0 0 13 692
Precinct 7809 - Election Day 13 93 770 112 0 0 6 106
Precinct 7809 - Vote By Mail 35 211 770 249 0 1 2 246
Precinct 7809 48 304 770 361 0 1 8 352
Precinct 7811 - Election Day 21 105 726 126 0 0 0 126
Precinct 7811 - Vote By Mail 28 164 726 199 0 1 6 192
Precinct 7811 49 269 726 325 0 1 6 318
Precinct 7812 - Election Day 21 105 871 132 0 0 6 126
Precinct 7812 - Vote By Mail 52 229 871 286 0 0 5 281
Precinct 7812 73 334 871 418 0 0 11 407
Precinct 7813 - Election Day 28 151 1,037 179 0 0 0 179
Precinct 7813 - Vote By Mail 61 281 1,037 348 0 0 6 342
Precinct 7813 89 432 1,037 527 0 0 6 521
Precinct 7814 - Election Day 30 91 887 122 0 0 1 121
Precinct 7814 - Vote By Mail 54 155 887 215 0 0 6 209
Precinct 7814 84 246 887 337 0 0 7 330
Precinct 7815/7816 - Election Day 28 201 1,779 231 0 0 2 229
Precinct 7815/7816 - Vote By Mail 105 550 1,779 661 0 0 6 655
Precinct 7815/7816 133 751 1,779 892 0 0 8 884
Precinct 7817/7818 - Election Day 40 244 1,641 291 0 0 7 284
Precinct 7817/7818 - Vote By Mail 79 498 1,641 588 0 0 11 577
Precinct 7817/7818 119 742 1,641 879 0 0 18 861
Precinct 7819/7827 - Election Day 38 186 1,585 230 0 0 6 224
Precinct 7819/7827 - Vote By Mail 75 403 1,585 499 0 0 21 478
Precinct 7819/7827 113 589 1,585 729 0 0 27 702
Precinct 7821 - Election Day 21 147 965 168 0 0 0 168
Precinct 7821 - Vote By Mail 36 329 965 371 0 0 6 365
Precinct 7821 57 476 965 539 0 0 6 533
Precinct 7822/7823 - Election Day 53 265 1,748 322 0 0 4 318
Precinct 7822/7823 - Vote By Mail 109 511 1,748 629 0 1 8 620
Precinct 7822/7823 162 776 1,748 951 0 1 12 938
Precinct 7824/7825 - Election Day 31 202 1,353 243 0 1 9 233
Precinct 7824/7825 - Vote By Mail 58 356 1,353 418 0 0 4 414
Precinct 7824/7825 89 558 1,353 661 0 1 13 647
Precinct 7826 - Election Day 23 115 661 139 0 0 1 138
Precinct 7826 - Vote By Mail 26 146 661 175 0 0 3 172
Precinct 7826 49 261 661 314 0 0 4 310
Precinct 7828 - Election Day 24 106 997 132 0 0 2 130
Precinct 7828 - Vote By Mail 57 264 997 327 0 0 6 321
Precinct 7828 81 370 997 459 0 0 8 451
Precinct 7829 - Election Day 19 113 884 134 0 0 2 132
Precinct 7829 - Vote By Mail 50 291 884 346 0 0 5 341
Precinct 7829 69 404 884 480 0 0 7 473
Precinct 7832 - Election Day 16 85 773 103 0 0 2 101
Precinct 7832 - Vote By Mail 52 231 773 290 0 0 7 283
Precinct 7832 68 316 773 393 0 0 9 384
Precinct 7834/7833 - Election Day 41 231 1,593 279 0 0 7 272
Precinct 7834/7833 - Vote By Mail 54 412 1,593 474 0 0 8 466
Precinct 7834/7833 95 643 1,593 753 0 0 15 738
Precinct 7835 - Election Day 13 84 847 97 0 0 0 97
Precinct 7835 - Vote By Mail 49 238 847 289 0 0 2 287
Precinct 7835 62 322 847 386 0 0 2 384
Precinct 7836 - Election Day 23 105 1,011 131 0 0 3 128
Precinct 7836 - Vote By Mail 74 296 1,011 378 0 0 8 370
Precinct 7836 97 401 1,011 509 0 0 11 498
Precinct 7837/7838 - Election Day 32 247 1,784 281 0 0 2 279
Precinct 7837/7838 - Vote By Mail 82 583 1,784 675 0 0 10 665
Precinct 7837/7838 114 830 1,784 956 0 0 12 944
Precinct 7839/7831 - Election Day 29 205 1,718 238 0 0 4 234
Precinct 7839/7831 - Vote By Mail 76 590 1,718 681 0 0 15 666
Precinct 7839/7831 105 795 1,718 919 0 0 19 900
Precinct 7841/7842 - Election Day 38 289 1,778 331 0 0 4 327
Precinct 7841/7842 - Vote By Mail 82 472 1,778 566 0 0 12 554
Precinct 7841/7842 120 761 1,778 897 0 0 16 881
Precinct 7843 - Election Day 15 130 719 148 0 0 3 145
Precinct 7843 - Vote By Mail 34 183 719 226 0 0 9 217
Precinct 7843 49 313 719 374 0 0 12 362
Precinct 7844 - Election Day 19 82 630 105 0 0 4 101
Precinct 7844 - Vote By Mail 18 176 630 199 0 0 5 194
Precinct 7844 37 258 630 304 0 0 9 295
Precinct 7845 - Election Day 20 115 870 137 0 0 2 135
Precinct 7845 - Vote By Mail 36 256 870 298 0 0 6 292
Precinct 7845 56 371 870 435 0 0 8 427
Precinct 7846 - Election Day 16 104 888 122 0 0 2 120
Precinct 7846 - Vote By Mail 31 268 888 308 0 0 9 299
Precinct 7846 47 372 888 430 0 0 11 419
Precinct 7847/7848 - Election Day 38 234 1,718 274 0 0 2 272
Precinct 7847/7848 - Vote By Mail 70 514 1,718 593 0 1 8 584
Precinct 7847/7848 108 748 1,718 867 0 1 10 856
Precinct 7849 - Election Day 18 143 887 165 0 0 4 161
Precinct 7849 - Vote By Mail 43 268 887 314 0 1 2 311
Precinct 7849 61 411 887 479 0 1 6 472
Precinct 7852/7851 - Election Day 26 130 1,153 158 0 0 2 156
Precinct 7852/7851 - Vote By Mail 65 407 1,153 479 0 1 6 472
Precinct 7852/7851 91 537 1,153 637 0 1 8 628
Precinct 7853/7859 - Election Day 30 194 1,736 229 0 0 5 224
Precinct 7853/7859 - Vote By Mail 68 529 1,736 606 0 0 9 597
Precinct 7853/7859 98 723 1,736 835 0 0 14 821
Precinct 7854 - Election Day 10 117 866 127 0 0 0 127
Precinct 7854 - Vote By Mail 39 275 866 314 0 0 0 314
Precinct 7854 49 392 866 441 0 0 0 441
Precinct 7855/7856 - Election Day 34 268 1,775 307 0 0 5 302
Precinct 7855/7856 - Vote By Mail 76 513 1,775 600 0 0 11 589
Precinct 7855/7856 110 781 1,775 907 0 0 16 891
Precinct 7858/7857 - Election Day 34 210 1,646 251 0 0 7 244
Precinct 7858/7857 - Vote By Mail 86 430 1,646 530 0 0 14 516
Precinct 7858/7857 120 640 1,646 781 0 0 21 760
Precinct 7861 - Election Day 13 116 854 131 0 0 2 129
Precinct 7861 - Vote By Mail 43 261 854 310 0 0 6 304
Precinct 7861 56 377 854 441 0 0 8 433
Precinct 7862 - Election Day 22 133 857 155 0 0 0 155
Precinct 7862 - Vote By Mail 34 239 857 275 0 0 2 273
Precinct 7862 56 372 857 430 0 0 2 428
Precinct 7863 - Election Day 21 131 881 155 0 0 3 152
Precinct 7863 - Vote By Mail 31 229 881 264 0 0 4 260
Precinct 7863 52 360 881 419 0 0 7 412
Precinct 7864 - Election Day 9 118 804 127 0 0 0 127
Precinct 7864 - Vote By Mail 40 222 804 267 0 1 4 262
Precinct 7864 49 340 804 394 0 1 4 389
Precinct 7866 - Election Day 16 109 822 129 0 0 4 125
Precinct 7866 - Vote By Mail 54 296 822 357 0 1 6 350
Precinct 7866 70 405 822 486 0 1 10 475
Precinct 7867 - Election Day 22 122 969 149 0 0 5 144
Precinct 7867 - Vote By Mail 41 320 969 366 0 0 5 361
Precinct 7867 63 442 969 515 0 0 10 505
Precinct 7868 - Election Day 21 127 870 151 0 0 3 148
Precinct 7868 - Vote By Mail 43 219 870 268 0 0 6 262
Precinct 7868 64 346 870 419 0 0 9 410
Precinct 7869 - Election Day 18 127 863 146 0 0 1 145
Precinct 7869 - Vote By Mail 37 314 863 355 0 1 3 351
Precinct 7869 55 441 863 501 0 1 4 496
Precinct 7871 - Election Day 20 130 877 151 0 0 1 150
Precinct 7871 - Vote By Mail 31 266 877 303 0 0 6 297
Precinct 7871 51 396 877 454 0 0 7 447
Precinct 7872 - Election Day 18 139 863 157 0 0 0 157
Precinct 7872 - Vote By Mail 36 293 863 333 0 0 4 329
Precinct 7872 54 432 863 490 0 0 4 486
Precinct 7873/7865 - Election Day 25 247 1,688 279 0 2 5 272
Precinct 7873/7865 - Vote By Mail 77 530 1,688 618 0 0 11 607
Precinct 7873/7865 102 777 1,688 897 0 2 16 879
Precinct 7874 - Election Day 13 53 474 68 0 0 2 66
Precinct 7874 - Vote By Mail 26 116 474 143 0 0 1 142
Precinct 7874 39 169 474 211 0 0 3 208
Precinct 7875 - Election Day 12 69 624 82 0 0 1 81
Precinct 7875 - Vote By Mail 26 150 624 182 0 1 5 176
Precinct 7875 38 219 624 264 0 1 6 257
Precinct 7876 - Election Day 12 53 523 68 0 0 3 65
Precinct 7876 - Vote By Mail 33 144 523 182 0 0 5 177
Precinct 7876 45 197 523 250 0 0 8 242
Precinct 7902/7904 - Election Day 35 175 1,729 212 0 0 2 210
Precinct 7902/7904 - Vote By Mail 76 306 1,729 392 0 0 10 382
Precinct 7902/7904 111 481 1,729 604 0 0 12 592
Precinct 7903 - Election Day 29 80 826 112 0 0 3 109
Precinct 7903 - Vote By Mail 40 166 826 219 0 1 12 206
Precinct 7903 69 246 826 331 0 1 15 315
Precinct 7905 - Election Day 19 113 880 135 0 0 3 132
Precinct 7905 - Vote By Mail 53 202 880 262 0 0 7 255
Precinct 7905 72 315 880 397 0 0 10 387
Precinct 7906 - Election Day 23 79 757 104 0 0 2 102
Precinct 7906 - Vote By Mail 31 142 757 175 0 0 2 173
Precinct 7906 54 221 757 279 0 0 4 275
Precinct 7908/7907 - Election Day 51 211 1,907 266 0 0 4 262
Precinct 7908/7907 - Vote By Mail 105 394 1,907 515 0 0 16 499
Precinct 7908/7907 156 605 1,907 781 0 0 20 761
Precinct 7909 - Election Day 21 97 718 120 0 0 2 118
Precinct 7909 - Vote By Mail 19 179 718 199 0 0 1 198
Precinct 7909 40 276 718 319 0 0 3 316
Precinct 7911 - Election Day 21 98 845 122 0 0 3 119
Precinct 7911 - Vote By Mail 37 155 845 197 0 0 5 192
Precinct 7911 58 253 845 319 0 0 8 311
Precinct 7912/7913 - Election Day 52 262 1,940 320 0 0 6 314
Precinct 7912/7913 - Vote By Mail 94 386 1,940 489 0 0 9 480
Precinct 7912/7913 146 648 1,940 809 0 0 15 794
Precinct 7915/7914 - Election Day 48 230 1,692 283 0 0 5 278
Precinct 7915/7914 - Vote By Mail 57 364 1,692 427 0 1 5 421
Precinct 7915/7914 105 594 1,692 710 0 1 10 699
Precinct 7916 - Election Day 22 122 842 145 0 0 1 144
Precinct 7916 - Vote By Mail 38 196 842 238 0 0 4 234
Precinct 7916 60 318 842 383 0 0 5 378
Precinct 7917/7919 - Election Day 35 252 1,823 298 0 1 10 287
Precinct 7917/7919 - Vote By Mail 89 367 1,823 460 0 0 4 456
Precinct 7917/7919 124 619 1,823 758 0 1 14 743
Precinct 7918 - Election Day 15 109 798 129 0 0 5 124
Precinct 7918 - Vote By Mail 30 163 798 194 0 0 1 193
Precinct 7918 45 272 798 323 0 0 6 317
Precinct 7921/7922 - Election Day 43 172 1,729 220 0 0 5 215
Precinct 7921/7922 - Vote By Mail 85 346 1,729 437 0 0 6 431
Precinct 7921/7922 128 518 1,729 657 0 0 11 646
Precinct 7923/7924 - Election Day 28 204 1,708 233 0 0 1 232
Precinct 7923/7924 - Vote By Mail 78 341 1,708 433 0 0 14 419
Precinct 7923/7924 106 545 1,708 666 0 0 15 651
Precinct 7925 - Election Day 13 58 530 74 0 0 3 71
Precinct 7925 - Vote By Mail 24 137 530 165 0 0 4 161
Precinct 7925 37 195 530 239 0 0 7 232
Precinct 7926 - Election Day 17 126 783 143 0 0 0 143
Precinct 7926 - Vote By Mail 39 192 783 233 0 0 2 231
Precinct 7926 56 318 783 376 0 0 2 374
Precinct 7928/7927 - Election Day 35 267 1,661 310 0 1 7 302
Precinct 7928/7927 - Vote By Mail 54 468 1,661 533 0 2 9 522
Precinct 7928/7927 89 735 1,661 843 0 3 16 824
Precinct 7929 - Election Day 16 129 830 151 0 0 6 145
Precinct 7929 - Vote By Mail 33 274 830 311 0 0 4 307
Precinct 7929 49 403 830 462 0 0 10 452
Precinct 7931 - Election Day 9 106 742 116 0 0 1 115
Precinct 7931 - Vote By Mail 24 256 742 284 0 0 4 280
Precinct 7931 33 362 742 400 0 0 5 395
Precinct 7932 - Election Day 7 76 547 84 0 0 1 83
Precinct 7932 - Vote By Mail 27 148 547 177 0 0 2 175
Precinct 7932 34 224 547 261 0 0 3 258
Precinct 7933 MB - Election Day 0 0 7 0 0 0 0 0
Precinct 7933 MB - Vote By Mail 0 4 7 4 0 0 0 4
Precinct 7933 MB 0 4 7 4 0 0 0 4
Precinct 7934 - Election Day 15 107 866 125 0 0 3 122
Precinct 7934 - Vote By Mail 31 266 866 304 0 1 6 297
Precinct 7934 46 373 866 429 0 1 9 419
Precinct 7935 - Election Day 14 157 927 173 0 0 2 171
Precinct 7935 - Vote By Mail 18 287 927 311 0 0 6 305
Precinct 7935 32 444 927 484 0 0 8 476
Precinct 7936/7939 - Election Day 36 299 1,508 340 0 0 5 335
Precinct 7936/7939 - Vote By Mail 57 389 1,508 452 0 0 6 446
Precinct 7936/7939 93 688 1,508 792 0 0 11 781
Precinct 7937 - Election Day 21 132 899 155 0 0 2 153
Precinct 7937 - Vote By Mail 39 257 899 300 0 0 4 296
Precinct 7937 60 389 899 455 0 0 6 449
Precinct 7938 - Election Day 21 90 758 114 0 0 3 111
Precinct 7938 - Vote By Mail 48 152 758 203 0 0 3 200
Precinct 7938 69 242 758 317 0 0 6 311
Precinct 7941 - Election Day 16 101 752 117 0 0 0 117
Precinct 7941 - Vote By Mail 30 189 752 224 0 0 5 219
Precinct 7941 46 290 752 341 0 0 5 336
Precinct 7942 - Election Day 20 69 923 93 0 0 4 89
Precinct 7942 - Vote By Mail 49 215 923 270 0 0 6 264
Precinct 7942 69 284 923 363 0 0 10 353
Precinct 7943/7944 - Election Day 33 221 1,675 262 0 1 7 254
Precinct 7943/7944 - Vote By Mail 80 427 1,675 514 0 0 7 507
Precinct 7943/7944 113 648 1,675 776 0 1 14 761
Precinct 7945 - Election Day 13 52 940 66 0 0 1 65
Precinct 7945 - Vote By Mail 49 209 940 264 0 0 6 258
Precinct 7945 62 261 940 330 0 0 7 323
Precinct 7946/7949 - Election Day 25 105 1,553 132 0 0 2 130
Precinct 7946/7949 - Vote By Mail 116 338 1,553 468 0 0 14 454
Precinct 7946/7949 141 443 1,553 600 0 0 16 584
Precinct 7947 - Election Day 20 46 960 71 0 0 5 66
Precinct 7947 - Vote By Mail 96 191 960 290 0 0 3 287
Precinct 7947 116 237 960 361 0 0 8 353
Precinct 7948 - Election Day 20 72 918 94 0 1 1 92
Precinct 7948 - Vote By Mail 53 229 918 291 0 1 8 282
Precinct 7948 73 301 918 385 0 2 9 374
Precinct 7951/7955 - Election Day 27 107 1,818 137 0 0 3 134
Precinct 7951/7955 - Vote By Mail 127 438 1,818 588 0 1 22 565
Precinct 7951/7955 154 545 1,818 725 0 1 25 699
Precinct 7953 - Election Day 19 64 824 83 0 0 0 83
Precinct 7953 - Vote By Mail 57 187 824 246 0 0 2 244
Precinct 7953 76 251 824 329 0 0 2 327
Precinct 7954 MB - Election Day 0 0 1 0 0 0 0 0
Precinct 7954 MB - Vote By Mail 0 1 1 1 0 0 0 1
Precinct 7954 MB 0 1 1 1 0 0 0 1
Precinct 7956/7952 - Election Day 42 74 1,759 120 0 0 4 116
Precinct 7956/7952 - Vote By Mail 120 323 1,759 463 0 1 19 443
Precinct 7956/7952 162 397 1,759 583 0 1 23 559
Precinct 7957 - Election Day 19 52 665 74 0 0 3 71
Precinct 7957 - Vote By Mail 51 154 665 209 0 0 4 205
Precinct 7957 70 206 665 283 0 0 7 276
Precinct 7958 MB - Election Day 2 4 301 6 0 0 0 6
Precinct 7958 MB - Vote By Mail 17 73 301 91 0 0 1 90
Precinct 7958 MB 19 77 301 97 0 0 1 96
Precinct 7959/7901 - Election Day 37 88 1,198 127 0 0 2 125
Precinct 7959/7901 - Vote By Mail 58 216 1,198 280 0 0 6 274
Precinct 7959/7901 95 304 1,198 407 0 0 8 399
Precinct 9001 MB - Election Day 1 2 286 3 0 0 0 3
Precinct 9001 MB - Vote By Mail 27 64 286 91 0 0 0 91
Precinct 9001 MB 28 66 286 94 0 0 0 94
Precinct 9103 - Election Day 21 102 946 125 0 0 2 123
Precinct 9103 - Vote By Mail 48 199 946 255 0 0 8 247
Precinct 9103 69 301 946 380 0 0 10 370
Precinct 9104 - Election Day 11 84 993 100 0 0 5 95
Precinct 9104 - Vote By Mail 62 223 993 293 0 0 8 285
Precinct 9104 73 307 993 393 0 0 13 380
Precinct 9105/9107 - Election Day 33 188 1,747 223 0 1 1 221
Precinct 9105/9107 - Vote By Mail 81 425 1,747 514 0 0 8 506
Precinct 9105/9107 114 613 1,747 737 0 1 9 727
Precinct 9106 - Election Day 15 116 935 135 0 0 4 131
Precinct 9106 - Vote By Mail 29 258 935 296 0 0 9 287
Precinct 9106 44 374 935 431 0 0 13 418
Precinct 9109/9108 - Election Day 42 199 1,651 245 0 0 4 241
Precinct 9109/9108 - Vote By Mail 63 363 1,651 438 0 0 12 426
Precinct 9109/9108 105 562 1,651 683 0 0 16 667
Precinct 9111 - Election Day 22 79 809 105 0 0 4 101
Precinct 9111 - Vote By Mail 39 165 809 210 0 0 6 204
Precinct 9111 61 244 809 315 0 0 10 305
Precinct 9113 - Election Day 23 138 997 164 0 0 3 161
Precinct 9113 - Vote By Mail 59 250 997 317 0 0 8 309
Precinct 9113 82 388 997 481 0 0 11 470
Precinct 9114/9112 - Election Day 36 198 1,806 237 0 0 3 234
Precinct 9114/9112 - Vote By Mail 103 409 1,806 521 0 0 9 512
Precinct 9114/9112 139 607 1,806 758 0 0 12 746
Precinct 9116/9115 - Election Day 28 213 1,822 251 0 0 10 241
Precinct 9116/9115 - Vote By Mail 90 410 1,822 509 0 1 8 500
Precinct 9116/9115 118 623 1,822 760 0 1 18 741
Precinct 9117/9101 - Election Day 35 212 1,691 254 0 0 7 247
Precinct 9117/9101 - Vote By Mail 104 417 1,691 533 0 0 12 521
Precinct 9117/9101 139 629 1,691 787 0 0 19 768
Precinct 9118/9102 - Election Day 36 186 1,938 229 0 0 7 222
Precinct 9118/9102 - Vote By Mail 117 408 1,938 535 0 1 9 525
Precinct 9118/9102 153 594 1,938 764 0 1 16 747
Precinct 9119 - Election Day 17 73 899 91 0 0 1 90
Precinct 9119 - Vote By Mail 51 243 899 302 0 1 7 294
Precinct 9119 68 316 899 393 0 1 8 384
Precinct 9122/9121 - Election Day 33 149 1,865 190 0 0 8 182
Precinct 9122/9121 - Vote By Mail 98 428 1,865 537 0 0 11 526
Precinct 9122/9121 131 577 1,865 727 0 0 19 708
Precinct 9124/9142 - Election Day 27 189 1,843 218 0 0 2 216
Precinct 9124/9142 - Vote By Mail 113 425 1,843 542 0 0 4 538
Precinct 9124/9142 140 614 1,843 760 0 0 6 754
Precinct 9125 - Election Day 13 81 879 97 0 0 3 94
Precinct 9125 - Vote By Mail 37 225 879 267 0 0 5 262
Precinct 9125 50 306 879 364 0 0 8 356
Precinct 9127/9126 - Election Day 38 230 1,974 273 0 0 5 268
Precinct 9127/9126 - Vote By Mail 134 490 1,974 633 0 0 9 624
Precinct 9127/9126 172 720 1,974 906 0 0 14 892
Precinct 9128 - Election Day 16 104 814 125 0 0 5 120
Precinct 9128 - Vote By Mail 54 212 814 267 0 0 1 266
Precinct 9128 70 316 814 392 0 0 6 386
Precinct 9129/9131 - Election Day 27 143 1,459 176 0 0 6 170
Precinct 9129/9131 - Vote By Mail 82 371 1,459 461 0 1 7 453
Precinct 9129/9131 109 514 1,459 637 0 1 13 623
Precinct 9132 - Election Day 15 85 805 105 0 1 4 100
Precinct 9132 - Vote By Mail 45 173 805 221 0 0 3 218
Precinct 9132 60 258 805 326 0 1 7 318
Precinct 9133/9148 - Election Day 46 221 1,984 271 0 0 4 267
Precinct 9133/9148 - Vote By Mail 98 482 1,984 596 0 0 16 580
Precinct 9133/9148 144 703 1,984 867 0 0 20 847
Precinct 9134 - Election Day 19 67 891 87 0 0 1 86
Precinct 9134 - Vote By Mail 46 193 891 246 0 0 7 239
Precinct 9134 65 260 891 333 0 0 8 325
Precinct 9135 - Election Day 30 80 802 114 0 0 4 110
Precinct 9135 - Vote By Mail 53 173 802 231 0 0 5 226
Precinct 9135 83 253 802 345 0 0 9 336
Precinct 9136 - Election Day 32 87 900 119 0 0 0 119
Precinct 9136 - Vote By Mail 46 196 900 251 0 1 8 242
Precinct 9136 78 283 900 370 0 1 8 361
Precinct 9137 - Election Day 19 92 999 115 0 0 4 111
Precinct 9137 - Vote By Mail 62 215 999 279 0 0 2 277
Precinct 9137 81 307 999 394 0 0 6 388
Precinct 9138 - Election Day 18 81 929 101 0 0 2 99
Precinct 9138 - Vote By Mail 44 233 929 283 0 0 6 277
Precinct 9138 62 314 929 384 0 0 8 376
Precinct 9139 - Election Day 13 88 986 105 0 0 4 101
Precinct 9139 - Vote By Mail 61 274 986 341 0 0 6 335
Precinct 9139 74 362 986 446 0 0 10 436
Precinct 9141/9123 - Election Day 36 191 1,803 231 0 0 4 227
Precinct 9141/9123 - Vote By Mail 100 436 1,803 549 0 0 13 536
Precinct 9141/9123 136 627 1,803 780 0 0 17 763
Precinct 9143 - Election Day 18 100 895 120 0 0 2 118
Precinct 9143 - Vote By Mail 56 219 895 281 0 0 6 275
Precinct 9143 74 319 895 401 0 0 8 393
Precinct 9144 - Election Day 15 125 958 141 0 0 1 140
Precinct 9144 - Vote By Mail 41 239 958 289 0 0 9 280
Precinct 9144 56 364 958 430 0 0 10 420
Precinct 9145 - Election Day 15 105 851 124 0 0 4 120
Precinct 9145 - Vote By Mail 34 238 851 275 0 0 3 272
Precinct 9145 49 343 851 399 0 0 7 392
Precinct 9146/9147 - Election Day 33 237 1,837 275 0 0 5 270
Precinct 9146/9147 - Vote By Mail 90 452 1,837 558 0 0 16 542
Precinct 9146/9147 123 689 1,837 833 0 0 21 812
Precinct 9149 - Election Day 25 122 957 150 0 0 3 147
Precinct 9149 - Vote By Mail 57 215 957 277 0 0 5 272
Precinct 9149 82 337 957 427 0 0 8 419
Precinct 9152/9151 - Election Day 25 138 1,630 167 0 0 4 163
Precinct 9152/9151 - Vote By Mail 70 323 1,630 400 0 0 7 393
Precinct 9152/9151 95 461 1,630 567 0 0 11 556
Precinct 9201 - Election Day 10 100 950 111 0 0 1 110
Precinct 9201 - Vote By Mail 31 175 950 209 0 0 3 206
Precinct 9201 41 275 950 320 0 0 4 316
Precinct 9202 - Election Day 21 92 977 116 0 0 3 113
Precinct 9202 - Vote By Mail 32 171 977 205 0 0 2 203
Precinct 9202 53 263 977 321 0 0 5 316
Precinct 9203 - Election Day 11 66 984 78 0 0 1 77
Precinct 9203 - Vote By Mail 37 202 984 250 0 0 11 239
Precinct 9203 48 268 984 328 0 0 12 316
Precinct 9204 - Election Day 18 86 855 109 0 0 5 104
Precinct 9204 - Vote By Mail 36 164 855 208 0 0 8 200
Precinct 9204 54 250 855 317 0 0 13 304
Precinct 9205/9212 - Election Day 32 105 1,484 141 0 0 4 137
Precinct 9205/9212 - Vote By Mail 63 281 1,484 355 0 2 9 344
Precinct 9205/9212 95 386 1,484 496 0 2 13 481
Precinct 9208/9207 - Election Day 29 147 1,935 178 0 0 2 176
Precinct 9208/9207 - Vote By Mail 89 380 1,935 484 0 0 15 469
Precinct 9208/9207 118 527 1,935 662 0 0 17 645
Precinct 9209 - Election Day 13 71 742 84 0 0 0 84
Precinct 9209 - Vote By Mail 31 143 742 178 0 0 4 174
Precinct 9209 44 214 742 262 0 0 4 258
Precinct 9211/9206 - Election Day 30 131 1,788 166 0 0 5 161
Precinct 9211/9206 - Vote By Mail 90 365 1,788 468 0 1 12 455
Precinct 9211/9206 120 496 1,788 634 0 1 17 616
Precinct 9213 - Election Day 16 69 927 85 0 0 0 85
Precinct 9213 - Vote By Mail 42 194 927 244 0 0 8 236
Precinct 9213 58 263 927 329 0 0 8 321
Precinct 9214 - Election Day 17 49 633 66 0 0 0 66
Precinct 9214 - Vote By Mail 32 145 633 178 0 0 1 177
Precinct 9214 49 194 633 244 0 0 1 243
Precinct 9215 - Election Day 18 61 641 79 0 0 0 79
Precinct 9215 - Vote By Mail 15 147 641 171 0 0 9 162
Precinct 9215 33 208 641 250 0 0 9 241
Precinct 9216 - Election Day 18 64 818 82 0 0 0 82
Precinct 9216 - Vote By Mail 28 140 818 171 0 0 3 168
Precinct 9216 46 204 818 253 0 0 3 250
Precinct 9217 - Election Day 12 51 704 65 0 0 2 63
Precinct 9217 - Vote By Mail 38 124 704 163 0 1 0 162
Precinct 9217 50 175 704 228 0 1 2 225
Precinct 9218 - Election Day 15 70 805 87 0 0 2 85
Precinct 9218 - Vote By Mail 37 160 805 200 0 0 3 197
Precinct 9218 52 230 805 287 0 0 5 282
Precinct 9219/9225 - Election Day 37 146 1,727 186 0 1 2 183
Precinct 9219/9225 - Vote By Mail 76 303 1,727 383 0 0 4 379
Precinct 9219/9225 113 449 1,727 569 0 1 6 562
Precinct 9221 - Election Day 3 69 638 73 0 0 1 72
Precinct 9221 - Vote By Mail 36 203 638 244 0 0 5 239
Precinct 9221 39 272 638 317 0 0 6 311
Precinct 9222 - Election Day 14 74 886 91 0 0 3 88
Precinct 9222 - Vote By Mail 35 209 886 262 0 0 18 244
Precinct 9222 49 283 886 353 0 0 21 332
Precinct 9223 - Election Day 14 38 651 53 0 0 1 52
Precinct 9223 - Vote By Mail 22 156 651 188 0 0 10 178
Precinct 9223 36 194 651 241 0 0 11 230
Precinct 9224 - Election Day 22 82 928 107 0 0 3 104
Precinct 9224 - Vote By Mail 49 220 928 270 0 0 1 269
Precinct 9224 71 302 928 377 0 0 4 373
Precinct 9226 - Election Day 17 68 892 85 0 0 0 85
Precinct 9226 - Vote By Mail 42 187 892 233 0 0 4 229
Precinct 9226 59 255 892 318 0 0 4 314
Precinct 9227 - Election Day 7 75 713 83 0 0 1 82
Precinct 9227 - Vote By Mail 30 257 713 292 0 0 5 287
Precinct 9227 37 332 713 375 0 0 6 369
Precinct 9228 - Election Day 8 80 740 89 0 0 1 88
Precinct 9228 - Vote By Mail 34 202 740 240 0 1 3 236
Precinct 9228 42 282 740 329 0 1 4 324
Precinct 9229 - Election Day 12 81 574 93 0 0 0 93
Precinct 9229 - Vote By Mail 16 172 574 190 0 0 2 188
Precinct 9229 28 253 574 283 0 0 2 281
Precinct 9231 - Election Day 13 138 954 157 0 0 6 151
Precinct 9231 - Vote By Mail 38 233 954 272 0 0 1 271
Precinct 9231 51 371 954 429 0 0 7 422
Precinct 9232 - Election Day 9 82 716 92 0 0 1 91
Precinct 9232 - Vote By Mail 30 206 716 238 0 0 2 236
Precinct 9232 39 288 716 330 0 0 3 327
Precinct 9233 - Election Day 9 68 814 77 0 0 0 77
Precinct 9233 - Vote By Mail 32 223 814 260 0 1 4 255
Precinct 9233 41 291 814 337 0 1 4 332
Precinct 9234 - Election Day 10 72 747 84 0 0 2 82
Precinct 9234 - Vote By Mail 23 188 747 216 0 0 5 211
Precinct 9234 33 260 747 300 0 0 7 293
Precinct 9235/9243 - Election Day 14 147 1,439 164 0 1 2 161
Precinct 9235/9243 - Vote By Mail 47 387 1,439 443 0 0 9 434
Precinct 9235/9243 61 534 1,439 607 0 1 11 595
Precinct 9236 - Election Day 8 57 659 65 0 0 0 65
Precinct 9236 - Vote By Mail 29 171 659 204 0 0 4 200
Precinct 9236 37 228 659 269 0 0 4 265
Precinct 9237 - Election Day 18 68 874 86 0 0 0 86
Precinct 9237 - Vote By Mail 28 227 874 266 0 0 11 255
Precinct 9237 46 295 874 352 0 0 11 341
Precinct 9238/9246 - Election Day 28 130 1,769 161 0 0 3 158
Precinct 9238/9246 - Vote By Mail 87 430 1,769 526 0 1 8 517
Precinct 9238/9246 115 560 1,769 687 0 1 11 675
Precinct 9239 - Election Day 14 62 866 78 0 0 2 76
Precinct 9239 - Vote By Mail 49 227 866 288 0 1 11 276
Precinct 9239 63 289 866 366 0 1 13 352
Precinct 9241 - Election Day 13 80 968 95 0 0 2 93
Precinct 9241 - Vote By Mail 56 220 968 282 0 0 6 276
Precinct 9241 69 300 968 377 0 0 8 369
Precinct 9242/9247 - Election Day 34 123 1,845 158 0 0 1 157
Precinct 9242/9247 - Vote By Mail 84 415 1,845 509 0 1 9 499
Precinct 9242/9247 118 538 1,845 667 0 1 10 656
Precinct 9244 - Election Day 15 82 881 99 0 0 2 97
Precinct 9244 - Vote By Mail 33 184 881 226 0 0 9 217
Precinct 9244 48 266 881 325 0 0 11 314
Precinct 9245/7206 - Election Day 23 103 1,081 131 0 0 5 126
Precinct 9245/7206 - Vote By Mail 39 236 1,081 278 0 0 3 275
Precinct 9245/7206 62 339 1,081 409 0 0 8 401
Precinct 9248 - Election Day 21 65 870 88 0 0 2 86
Precinct 9248 - Vote By Mail 42 194 870 243 0 0 7 236
Precinct 9248 63 259 870 331 0 0 9 322
Precinct 9251/9249 - Election Day 46 231 1,887 283 0 1 5 277
Precinct 9251/9249 - Vote By Mail 84 464 1,887 559 0 0 11 548
Precinct 9251/9249 130 695 1,887 842 0 1 16 825
Precinct 9252 - Election Day 13 69 918 83 0 0 1 82
Precinct 9252 - Vote By Mail 48 237 918 286 0 0 1 285
Precinct 9252 61 306 918 369 0 0 2 367
Precinct 9253 - Election Day 18 83 752 103 0 0 2 101
Precinct 9253 - Vote By Mail 42 189 752 238 0 0 7 231
Precinct 9253 60 272 752 341 0 0 9 332
Precinct 9255/9258 - Election Day 25 139 1,236 168 0 0 4 164
Precinct 9255/9258 - Vote By Mail 46 302 1,236 351 0 0 3 348
Precinct 9255/9258 71 441 1,236 519 0 0 7 512
Precinct 9256/9254 - Election Day 20 129 1,373 150 0 0 1 149
Precinct 9256/9254 - Vote By Mail 59 340 1,373 408 0 0 9 399
Precinct 9256/9254 79 469 1,373 558 0 0 10 548
Precinct 9257 MB - Election Day 1 2 311 3 0 0 0 3
Precinct 9257 MB - Vote By Mail 24 98 311 124 0 0 2 122
Precinct 9257 MB 25 100 311 127 0 0 2 125
Precinct 9401 - Election Day 25 130 1,015 159 0 0 4 155
Precinct 9401 - Vote By Mail 39 216 1,015 259 0 0 4 255
Precinct 9401 64 346 1,015 418 0 0 8 410
Precinct 9402 - Election Day 27 116 988 148 0 1 4 143
Precinct 9402 - Vote By Mail 51 223 988 287 0 1 12 274
Precinct 9402 78 339 988 435 0 2 16 417
Precinct 9404/9403 - Election Day 34 168 1,814 207 0 0 5 202
Precinct 9404/9403 - Vote By Mail 95 397 1,814 502 0 0 10 492
Precinct 9404/9403 129 565 1,814 709 0 0 15 694
Precinct 9405 - Election Day 17 96 770 113 0 0 0 113
Precinct 9405 - Vote By Mail 48 170 770 224 0 0 6 218
Precinct 9405 65 266 770 337 0 0 6 331
Precinct 9406 - Election Day 18 110 873 133 0 0 5 128
Precinct 9406 - Vote By Mail 39 179 873 225 0 0 7 218
Precinct 9406 57 289 873 358 0 0 12 346
Precinct 9407 - Election Day 13 102 887 126 0 0 11 115
Precinct 9407 - Vote By Mail 41 189 887 242 0 0 12 230
Precinct 9407 54 291 887 368 0 0 23 345
Precinct 9408 - Election Day 26 97 834 129 0 0 6 123
Precinct 9408 - Vote By Mail 38 162 834 204 0 0 4 200
Precinct 9408 64 259 834 333 0 0 10 323
Precinct 9409 - Election Day 16 86 591 105 0 0 3 102
Precinct 9409 - Vote By Mail 26 100 591 133 0 0 7 126
Precinct 9409 42 186 591 238 0 0 10 228
Precinct 9411/9412 - Election Day 44 207 1,842 255 0 0 4 251
Precinct 9411/9412 - Vote By Mail 111 401 1,842 523 0 0 11 512
Precinct 9411/9412 155 608 1,842 778 0 0 15 763
Precinct 9413 - Election Day 11 90 920 102 0 0 1 101
Precinct 9413 - Vote By Mail 45 224 920 281 0 0 12 269
Precinct 9413 56 314 920 383 0 0 13 370
Precinct 9415 - Election Day 11 67 779 79 0 0 1 78
Precinct 9415 - Vote By Mail 55 194 779 255 0 0 6 249
Precinct 9415 66 261 779 334 0 0 7 327
Precinct 9416 - Election Day 24 123 988 152 0 0 5 147
Precinct 9416 - Vote By Mail 62 209 988 279 0 0 8 271
Precinct 9416 86 332 988 431 0 0 13 418
Precinct 9418/9417 - Election Day 38 156 1,561 201 0 1 6 194
Precinct 9418/9417 - Vote By Mail 102 404 1,561 514 0 0 8 506
Precinct 9418/9417 140 560 1,561 715 0 1 14 700
Precinct 9419/9414 - Election Day 32 140 1,790 174 0 0 2 172
Precinct 9419/9414 - Vote By Mail 108 458 1,790 586 0 0 20 566
Precinct 9419/9414 140 598 1,790 760 0 0 22 738
Precinct 9421 - Election Day 20 72 917 94 0 0 2 92
Precinct 9421 - Vote By Mail 51 228 917 283 0 0 4 279
Precinct 9421 71 300 917 377 0 0 6 371
Precinct 9422 - Election Day 27 109 1,068 138 0 0 2 136
Precinct 9422 - Vote By Mail 63 258 1,068 330 0 0 9 321
Precinct 9422 90 367 1,068 468 0 0 11 457
Precinct 9423 - Election Day 10 75 906 88 0 0 3 85
Precinct 9423 - Vote By Mail 49 206 906 264 0 0 9 255
Precinct 9423 59 281 906 352 0 0 12 340
Precinct 9424/9425 - Election Day 33 141 1,949 182 0 0 8 174
Precinct 9424/9425 - Vote By Mail 110 517 1,949 637 0 0 10 627
Precinct 9424/9425 143 658 1,949 819 0 0 18 801
Precinct 9426 - Election Day 13 67 832 83 0 0 3 80
Precinct 9426 - Vote By Mail 42 217 832 264 0 1 4 259
Precinct 9426 55 284 832 347 0 1 7 339
Precinct 9427 - Election Day 20 95 964 116 0 0 1 115
Precinct 9427 - Vote By Mail 58 216 964 285 0 0 11 274
Precinct 9427 78 311 964 401 0 0 12 389
Precinct 9431/9429 - Election Day 37 179 1,914 218 0 0 2 216
Precinct 9431/9429 - Vote By Mail 130 450 1,914 588 0 1 7 580
Precinct 9431/9429 167 629 1,914 806 0 1 9 796
Precinct 9432 - Election Day 16 83 943 100 0 0 1 99
Precinct 9432 - Vote By Mail 48 217 943 268 0 0 3 265
Precinct 9432 64 300 943 368 0 0 4 364
Precinct 9433/9428 - Election Day 29 121 1,923 152 0 0 2 150
Precinct 9433/9428 - Vote By Mail 124 462 1,923 609 0 0 23 586
Precinct 9433/9428 153 583 1,923 761 0 0 25 736
Precinct 9434 - Election Day 20 98 982 118 0 0 0 118
Precinct 9434 - Vote By Mail 44 243 982 297 0 0 10 287
Precinct 9434 64 341 982 415 0 0 10 405
Precinct 9436 - Election Day 32 87 1,057 123 0 0 4 119
Precinct 9436 - Vote By Mail 61 261 1,057 325 0 0 3 322
Precinct 9436 93 348 1,057 448 0 0 7 441
Precinct 9437 - Election Day 16 78 908 95 0 0 1 94
Precinct 9437 - Vote By Mail 49 223 908 281 0 0 9 272
Precinct 9437 65 301 908 376 0 0 10 366
Precinct 9439/9438 - Election Day 36 125 1,863 163 0 0 2 161
Precinct 9439/9438 - Vote By Mail 112 468 1,863 598 0 1 17 580
Precinct 9439/9438 148 593 1,863 761 0 1 19 741
Precinct 9441 - Election Day 16 98 985 118 0 0 4 114
Precinct 9441 - Vote By Mail 66 242 985 316 0 0 8 308
Precinct 9441 82 340 985 434 0 0 12 422
Precinct 9442/9435 - Election Day 50 191 2,015 249 0 0 8 241
Precinct 9442/9435 - Vote By Mail 115 443 2,015 565 0 0 7 558
Precinct 9442/9435 165 634 2,015 814 0 0 15 799
Precinct 9443/9444 - Election Day 31 141 1,908 176 0 0 4 172
Precinct 9443/9444 - Vote By Mail 116 428 1,908 561 0 0 17 544
Precinct 9443/9444 147 569 1,908 737 0 0 21 716
Precinct 9445 - Election Day 24 66 971 92 0 0 2 90
Precinct 9445 - Vote By Mail 55 243 971 306 0 0 8 298
Precinct 9445 79 309 971 398 0 0 10 388
Precinct 9446/9452 - Election Day 47 177 1,940 230 0 0 6 224
Precinct 9446/9452 - Vote By Mail 96 510 1,940 621 0 1 14 606
Precinct 9446/9452 143 687 1,940 851 0 1 20 830
Precinct 9447 - Election Day 24 95 889 122 0 0 3 119
Precinct 9447 - Vote By Mail 48 222 889 275 0 0 5 270
Precinct 9447 72 317 889 397 0 0 8 389
Precinct 9448 - Election Day 19 85 936 105 0 0 1 104
Precinct 9448 - Vote By Mail 53 208 936 265 0 0 4 261
Precinct 9448 72 293 936 370 0 0 5 365
Precinct 9449 - Election Day 14 71 862 86 0 0 1 85
Precinct 9449 - Vote By Mail 54 213 862 274 0 0 7 267
Precinct 9449 68 284 862 360 0 0 8 352
Precinct 9451 - Election Day 11 30 437 41 0 0 0 41
Precinct 9451 - Vote By Mail 30 112 437 144 0 0 2 142
Precinct 9451 41 142 437 185 0 0 2 183
Precinct 9453 - Election Day 3 53 520 57 0 0 1 56
Precinct 9453 - Vote By Mail 24 136 520 166 0 0 6 160
Precinct 9453 27 189 520 223 0 0 7 216
Precinct 9501 MB - Election Day 1 1 147 2 0 0 0 2
Precinct 9501 MB - Vote By Mail 13 55 147 69 0 0 1 68
Precinct 9501 MB 14 56 147 71 0 0 1 70
Precinct 9502 MB - Election Day 1 4 253 5 0 0 0 5
Precinct 9502 MB - Vote By Mail 20 82 253 104 0 0 2 102
Precinct 9502 MB 21 86 253 109 0 0 2 107
Precinct 9503/9504 - Election Day 19 64 667 86 0 0 3 83
Precinct 9503/9504 - Vote By Mail 31 139 667 175 0 0 5 170
Precinct 9503/9504 50 203 667 261 0 0 8 253
Precinct 9505 - Election Day 26 86 760 115 0 0 3 112
Precinct 9505 - Vote By Mail 42 198 760 246 0 0 6 240
Precinct 9505 68 284 760 361 0 0 9 352
Precinct 9506 - Election Day 22 69 750 95 0 0 4 91
Precinct 9506 - Vote By Mail 30 153 750 186 0 0 3 183
Precinct 9506 52 222 750 281 0 0 7 274
Precinct 9507 - Election Day 16 103 713 122 0 0 3 119
Precinct 9507 - Vote By Mail 19 184 713 210 0 0 7 203
Precinct 9507 35 287 713 332 0 0 10 322
Precinct 9511/9509 - Election Day 35 185 1,314 228 0 0 8 220
Precinct 9511/9509 - Vote By Mail 50 316 1,314 382 0 0 16 366
Precinct 9511/9509 85 501 1,314 610 0 0 24 586
Precinct 9512/9508 - Election Day 38 190 1,544 231 0 0 3 228
Precinct 9512/9508 - Vote By Mail 66 414 1,544 489 0 1 8 480
Precinct 9512/9508 104 604 1,544 720 0 1 11 708
Precinct 9513 - Election Day 27 133 872 161 0 0 1 160
Precinct 9513 - Vote By Mail 39 201 872 243 0 0 3 240
Precinct 9513 66 334 872 404 0 0 4 400
Precinct 9514/9522 - Election Day 20 134 888 157 0 0 3 154
Precinct 9514/9522 - Vote By Mail 34 230 888 270 0 1 5 264
Precinct 9514/9522 54 364 888 427 0 1 8 418
Precinct 9516/9515 - Election Day 35 233 1,579 275 0 0 7 268
Precinct 9516/9515 - Vote By Mail 86 390 1,579 486 0 0 10 476
Precinct 9516/9515 121 623 1,579 761 0 0 17 744
Precinct 9517/9518 - Election Day 36 211 1,554 252 0 0 5 247
Precinct 9517/9518 - Vote By Mail 56 418 1,554 484 0 0 10 474
Precinct 9517/9518 92 629 1,554 736 0 0 15 721
Precinct 9519 - Election Day 16 132 882 148 0 0 0 148
Precinct 9519 - Vote By Mail 36 262 882 305 0 1 6 298
Precinct 9519 52 394 882 453 0 1 6 446
Precinct 9521 - Election Day 17 162 870 182 0 0 3 179
Precinct 9521 - Vote By Mail 38 251 870 295 0 0 6 289
Precinct 9521 55 413 870 477 0 0 9 468
Precinct 9701 - Election Day 18 102 652 122 0 0 2 120
Precinct 9701 - Vote By Mail 42 138 652 183 0 0 3 180
Precinct 9701 60 240 652 305 0 0 5 300
Precinct 9702 - Election Day 8 111 709 121 0 0 2 119
Precinct 9702 - Vote By Mail 19 184 709 210 0 0 7 203
Precinct 9702 27 295 709 331 0 0 9 322
Precinct 9703 - Election Day 26 92 981 120 0 0 2 118
Precinct 9703 - Vote By Mail 46 279 981 330 0 0 5 325
Precinct 9703 72 371 981 450 0 0 7 443
Precinct 9704 - Election Day 11 121 946 133 0 0 1 132
Precinct 9704 - Vote By Mail 42 289 946 337 0 0 6 331
Precinct 9704 53 410 946 470 0 0 7 463
Precinct 9705/9708 - Election Day 29 239 1,865 274 0 0 6 268
Precinct 9705/9708 - Vote By Mail 82 519 1,865 610 0 0 9 601
Precinct 9705/9708 111 758 1,865 884 0 0 15 869
Precinct 9706 MB - Election Day 0 0 48 0 0 0 0 0
Precinct 9706 MB - Vote By Mail 2 18 48 20 0 0 0 20
Precinct 9706 MB 2 18 48 20 0 0 0 20
Precinct 9709 - Election Day 16 91 1,021 108 0 0 1 107
Precinct 9709 - Vote By Mail 54 277 1,021 338 0 1 6 331
Precinct 9709 70 368 1,021 446 0 1 7 438
Precinct 9711/9707 - Election Day 37 181 1,433 222 0 0 4 218
Precinct 9711/9707 - Vote By Mail 78 438 1,433 529 0 0 13 516
Precinct 9711/9707 115 619 1,433 751 0 0 17 734
Precinct 9712/9715 - Election Day 19 168 1,237 190 0 0 3 187
Precinct 9712/9715 - Vote By Mail 71 381 1,237 463 0 0 11 452
Precinct 9712/9715 90 549 1,237 653 0 0 14 639
Precinct 9716 - Election Day 17 113 951 134 0 0 4 130
Precinct 9716 - Vote By Mail 54 264 951 324 0 0 6 318
Precinct 9716 71 377 951 458 0 0 10 448
Precinct 9717/9713 - Election Day 34 185 1,917 224 0 0 5 219
Precinct 9717/9713 - Vote By Mail 89 516 1,917 611 0 0 6 605
Precinct 9717/9713 123 701 1,917 835 0 0 11 824
Precinct 9718/9714 - Election Day 40 233 1,833 277 0 0 4 273
Precinct 9718/9714 - Vote By Mail 118 566 1,833 703 0 2 17 684
Precinct 9718/9714 158 799 1,833 980 0 2 21 957
Precinct 9719 - Election Day 19 113 910 135 0 0 3 132
Precinct 9719 - Vote By Mail 54 286 910 349 0 0 9 340
Precinct 9719 73 399 910 484 0 0 12 472
Precinct 9721 - Election Day 27 99 660 128 0 0 2 126
Precinct 9721 - Vote By Mail 41 204 660 251 0 0 6 245
Precinct 9721 68 303 660 379 0 0 8 371
Precinct 9722 - Election Day 9 59 587 70 0 1 1 68
Precinct 9722 - Vote By Mail 37 205 587 245 0 0 3 242
Precinct 9722 46 264 587 315 0 1 4 310
Precinct 9723 - Election Day 5 33 505 38 0 0 0 38
Precinct 9723 - Vote By Mail 25 157 505 186 0 0 4 182
Precinct 9723 30 190 505 224 0 0 4 220
Precinct 9724 - Election Day 22 78 1,003 100 0 0 0 100
Precinct 9724 - Vote By Mail 89 285 1,003 380 0 0 6 374
Precinct 9724 111 363 1,003 480 0 0 6 474
Precinct 9725 - Election Day 16 66 965 88 0 0 6 82
Precinct 9725 - Vote By Mail 58 251 965 325 0 0 16 309
Precinct 9725 74 317 965 413 0 0 22 391
Precinct 9726 - Election Day 17 56 621 74 0 0 1 73
Precinct 9726 - Vote By Mail 24 97 621 127 0 0 6 121
Precinct 9726 41 153 621 201 0 0 7 194
Precinct 9727 - Election Day 8 42 453 51 0 0 1 50
Precinct 9727 - Vote By Mail 28 127 453 163 0 1 7 155
Precinct 9727 36 169 453 214 0 1 8 205
Precinct 9728/9746 - Election Day 52 214 1,829 272 0 0 6 266
Precinct 9728/9746 - Vote By Mail 104 501 1,829 616 0 1 10 605
Precinct 9728/9746 156 715 1,829 888 0 1 16 871
Precinct 9729 - Election Day 18 87 809 105 0 0 0 105
Precinct 9729 - Vote By Mail 40 272 809 316 0 0 4 312
Precinct 9729 58 359 809 421 0 0 4 417
Precinct 9731 - Election Day 7 69 572 77 0 0 1 76
Precinct 9731 - Vote By Mail 34 151 572 190 0 0 5 185
Precinct 9731 41 220 572 267 0 0 6 261
Precinct 9732 MB - Election Day 0 0 71 0 0 0 0 0
Precinct 9732 MB - Vote By Mail 7 31 71 39 0 0 1 38
Precinct 9732 MB 7 31 71 39 0 0 1 38
Precinct 9733 MB - Election Day 1 3 235 5 0 0 1 4
Precinct 9733 MB - Vote By Mail 23 87 235 115 0 0 5 110
Precinct 9733 MB 24 90 235 120 0 0 6 114
Precinct 9734/9735 - Election Day 31 155 1,389 188 0 1 1 186
Precinct 9734/9735 - Vote By Mail 79 444 1,389 534 0 0 11 523
Precinct 9734/9735 110 599 1,389 722 0 1 12 709
Precinct 9737/9736 - Election Day 31 169 1,518 204 0 1 3 200
Precinct 9737/9736 - Vote By Mail 81 480 1,518 574 0 0 13 561
Precinct 9737/9736 112 649 1,518 778 0 1 16 761
Precinct 9738 - Election Day 6 41 813 48 0 0 1 47
Precinct 9738 - Vote By Mail 44 177 813 229 0 0 8 221
Precinct 9738 50 218 813 277 0 0 9 268
Precinct 9739 - Election Day 18 49 768 69 0 0 2 67
Precinct 9739 - Vote By Mail 44 131 768 177 0 0 2 175
Precinct 9739 62 180 768 246 0 0 4 242
Precinct 9741 - Election Day 16 47 497 65 0 0 2 63
Precinct 9741 - Vote By Mail 6 19 497 25 0 0 0 25
Precinct 9741 22 66 497 90 0 0 2 88
Precinct 9742 - Election Day 27 67 679 95 0 0 1 94
Precinct 9742 - Vote By Mail 20 129 679 153 0 0 4 149
Precinct 9742 47 196 679 248 0 0 5 243
Precinct 9743 - Election Day 28 92 1,138 122 0 0 2 120
Precinct 9743 - Vote By Mail 76 215 1,138 297 0 0 6 291
Precinct 9743 104 307 1,138 419 0 0 8 411
Precinct 9744 - Election Day 33 71 907 112 0 0 8 104
Precinct 9744 - Vote By Mail 44 154 907 205 0 0 7 198
Precinct 9744 77 225 907 317 0 0 15 302
Precinct 9745 - Election Day 25 81 973 109 0 0 3 106
Precinct 9745 - Vote By Mail 51 154 973 212 0 0 7 205
Precinct 9745 76 235 973 321 0 0 10 311
Precinct 9748 - Election Day 23 75 910 98 0 0 0 98
Precinct 9748 - Vote By Mail 56 249 910 313 0 0 8 305
Precinct 9748 79 324 910 411 0 0 8 403
Precinct 9749/9747 - Election Day 38 173 1,871 214 0 1 2 211
Precinct 9749/9747 - Vote By Mail 96 390 1,871 491 0 0 5 486
Precinct 9749/9747 134 563 1,871 705 0 1 7 697
Precinct 9751 - Election Day 23 112 1,038 136 0 0 1 135
Precinct 9751 - Vote By Mail 65 273 1,038 353 0 0 15 338
Precinct 9751 88 385 1,038 489 0 0 16 473
Precinct 9752 - Election Day 9 81 696 90 0 0 0 90
Precinct 9752 - Vote By Mail 45 214 696 267 0 0 8 259
Precinct 9752 54 295 696 357 0 0 8 349
Precinct 9753 - Election Day 18 73 764 93 0 0 2 91
Precinct 9753 - Vote By Mail 36 202 764 239 0 0 1 238
Precinct 9753 54 275 764 332 0 0 3 329
Precinct 9754 - Election Day 14 97 686 111 0 0 0 111
Precinct 9754 - Vote By Mail 22 213 686 241 0 0 6 235
Precinct 9754 36 310 686 352 0 0 6 346
Precinct 9755 - Election Day 11 65 567 76 0 0 0 76
Precinct 9755 - Vote By Mail 25 139 567 170 0 0 6 164
Precinct 9755 36 204 567 246 0 0 6 240
Precinct 9756 - Election Day 17 51 940 69 0 0 1 68
Precinct 9756 - Vote By Mail 51 210 940 267 0 2 4 261
Precinct 9756 68 261 940 336 0 2 5 329
Precinct 9801 - Election Day 8 42 404 51 0 0 1 50
Precinct 9801 - Vote By Mail 28 104 404 135 0 0 3 132
Precinct 9801 36 146 404 186 0 0 4 182
Precinct 9900 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9900 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9900 MB 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9901 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9901 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9901 MB 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9902 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9902 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 9902 MB 0 0 0 0 0 0 0 0
Congressional District 12 - Election Day 8,939 43,239 437,850 53,397 0 26 1,193 52,178
Congressional District 12 - Vote By Mail 23,106 103,482 437,850 129,637 0 78 2,971 126,588
Congressional District 12 32,045 146,721 437,850 183,034 0 104 4,164 178,766
Congressional District 14 - Election Day 1,153 4,750 57,200 6,017 0 6 108 5,903
Congressional District 14 - Vote By Mail 3,468 13,414 57,200 17,289 0 9 398 16,882
Congressional District 14 4,621 18,164 57,200 23,306 0 15 506 22,785
Assembly District 17 - Election Day 5,998 28,120 287,476 34,944 0 19 807 34,118
Assembly District 17 - Vote By Mail 15,508 67,506 287,476 85,060 0 55 1,991 83,014
Assembly District 17 21,506 95,626 287,476 120,004 0 74 2,798 117,132
Assembly District 19 - Election Day 4,094 19,869 207,574 24,470 0 13 494 23,963
Assembly District 19 - Vote By Mail 11,066 49,390 207,574 61,866 0 32 1,378 60,456
Assembly District 19 15,160 69,259 207,574 86,336 0 45 1,872 84,419
Supervisorial District 1 - Election Day 832 4,504 42,447 5,464 0 2 126 5,336
Supervisorial District 1 - Vote By Mail 2,278 10,047 42,447 12,584 0 5 254 12,325
Supervisorial District 1 3,110 14,551 42,447 18,048 0 7 380 17,661
Supervisorial District 2 - Election Day 849 4,328 49,361 5,273 0 3 93 5,177
Supervisorial District 2 - Vote By Mail 2,144 11,495 49,361 13,967 0 10 318 13,639
Supervisorial District 2 2,993 15,823 49,361 19,240 0 13 411 18,816
Supervisorial District 3 - Election Day 785 3,013 38,836 3,913 0 2 113 3,798
Supervisorial District 3 - Vote By Mail 2,276 8,323 38,836 10,920 0 6 315 10,599
Supervisorial District 3 3,061 11,336 38,836 14,833 0 8 428 14,397
Supervisorial District 4 - Election Day 884 4,025 43,341 5,029 0 2 118 4,909
Supervisorial District 4 - Vote By Mail 2,458 10,249 43,341 13,036 0 5 324 12,707
Supervisorial District 4 3,342 14,274 43,341 18,065 0 7 442 17,616
Supervisorial District 5 - Election Day 1,271 6,860 51,976 8,350 0 3 216 8,131
Supervisorial District 5 - Vote By Mail 2,474 13,542 51,976 16,423 0 12 395 16,016
Supervisorial District 5 3,745 20,402 51,976 24,773 0 15 611 24,147
Supervisorial District 6 - Election Day 855 2,356 42,510 3,309 0 1 97 3,211
Supervisorial District 6 - Vote By Mail 2,650 8,067 42,510 11,034 0 9 308 10,717
Supervisorial District 6 3,505 10,423 42,510 14,343 0 10 405 13,928
Supervisorial District 7 - Election Day 977 5,037 46,757 6,126 0 5 107 6,014
Supervisorial District 7 - Vote By Mail 2,533 12,737 46,757 15,630 0 9 351 15,270
Supervisorial District 7 3,510 17,774 46,757 21,756 0 14 458 21,284
Supervisorial District 8 - Election Day 1,240 7,686 57,103 9,078 0 3 149 8,926
Supervisorial District 8 - Vote By Mail 2,789 16,688 57,103 19,840 0 10 353 19,477
Supervisorial District 8 4,029 24,374 57,103 28,918 0 13 502 28,403
Supervisorial District 9 - Election Day 939 4,806 42,539 5,866 0 4 117 5,745
Supervisorial District 9 - Vote By Mail 2,129 9,727 42,539 12,113 0 8 249 11,856
Supervisorial District 9 3,068 14,533 42,539 17,979 0 12 366 17,601
Supervisorial District 10 - Election Day 754 2,768 42,195 3,620 0 5 93 3,522
Supervisorial District 10 - Vote By Mail 2,367 8,136 42,195 10,772 0 8 261 10,503
Supervisorial District 10 3,121 10,904 42,195 14,392 0 13 354 14,025
Supervisorial District 11 - Election Day 706 2,606 37,985 3,386 0 2 72 3,312
Supervisorial District 11 - Vote By Mail 2,476 7,885 37,985 10,607 0 5 241 10,361
Supervisorial District 11 3,182 10,491 37,985 13,993 0 7 313 13,673
Bayview/Hunters Point - Election Day 391 1,137 20,194 1,583 0 2 53 1,528
Bayview/Hunters Point - Vote By Mail 1,167 3,313 20,194 4,617 0 5 132 4,480
Bayview/Hunters Point 1,558 4,450 20,194 6,200 0 7 185 6,008
Chinatown - Election Day 334 1,303 18,045 1,697 0 1 59 1,637
Chinatown - Vote By Mail 1,010 3,859 18,045 5,028 0 5 154 4,869
Chinatown 1,344 5,162 18,045 6,725 0 6 213 6,506
Civic Center/Downtown - Election Day 642 1,911 27,613 2,634 0 1 80 2,553
Civic Center/Downtown - Vote By Mail 1,784 5,146 27,613 7,171 0 7 234 6,930
Civic Center/Downtown 2,426 7,057 27,613 9,805 0 8 314 9,483
Diamond Heights - Election Day 149 991 7,735 1,165 0 0 25 1,140
Diamond Heights - Vote By Mail 374 2,405 7,735 2,833 0 3 51 2,779
Diamond Heights 523 3,396 7,735 3,998 0 3 76 3,919
Excelsior - Election Day 504 1,869 28,067 2,430 0 1 56 2,373
Excelsior - Vote By Mail 1,859 5,870 28,067 7,906 0 6 171 7,729
Excelsior 2,363 7,739 28,067 10,336 0 7 227 10,102
Haight Ashbury - Election Day 376 2,391 15,102 2,841 0 2 72 2,767
Haight Ashbury - Vote By Mail 599 4,214 15,102 4,922 0 2 107 4,813
Haight Ashbury 975 6,605 15,102 7,763 0 4 179 7,580
Ingleside - Election Day 265 1,003 13,133 1,290 0 2 20 1,268
Ingleside - Vote By Mail 792 2,719 13,133 3,594 0 1 82 3,511
Ingleside 1,057 3,722 13,133 4,884 0 3 102 4,779
Inner Sunset - Election Day 199 1,402 9,501 1,633 0 0 32 1,601
Inner Sunset - Vote By Mail 421 2,555 9,501 3,045 0 2 67 2,976
Inner Sunset 620 3,957 9,501 4,678 0 2 99 4,577
Lake Merced - Election Day 186 614 8,190 825 0 0 25 800
Lake Merced - Vote By Mail 461 1,640 8,190 2,163 0 0 62 2,101
Lake Merced 647 2,254 8,190 2,988 0 0 87 2,901
Laurel Heights/Anza Vista - Election Day 223 1,141 10,551 1,396 0 1 31 1,364
Laurel Heights/Anza Vista - Vote By Mail 482 2,505 10,551 3,053 0 0 66 2,987
Laurel Heights/Anza Vista 705 3,646 10,551 4,449 0 1 97 4,351
Marina Pacific Heights - Election Day 730 3,396 41,063 4,206 0 2 78 4,126
Marina Pacific Heights - Vote By Mail 1,821 9,221 41,063 11,339 0 11 286 11,042
Marina Pacific Heights 2,551 12,617 41,063 15,545 0 13 364 15,168
Mission - Election Day 785 3,949 32,113 4,830 0 1 95 4,734
Mission - Vote By Mail 1,484 7,073 32,113 8,757 0 4 196 8,557
Mission 2,269 11,022 32,113 13,587 0 5 291 13,291
Noe Valley - Election Day 294 2,162 15,730 2,488 0 2 30 2,456
Noe Valley - Vote By Mail 725 4,692 15,730 5,503 0 3 83 5,417
Noe Valley 1,019 6,854 15,730 7,991 0 5 113 7,873
North Bernal Heights - Election Day 183 1,457 9,293 1,671 0 1 30 1,640
North Bernal Heights - Vote By Mail 346 2,674 9,293 3,070 0 3 47 3,020
North Bernal Heights 529 4,131 9,293 4,741 0 4 77 4,660
North Embarcadero - Election Day 118 564 5,953 702 0 1 19 682
North Embarcadero - Vote By Mail 374 1,419 5,953 1,840 0 0 47 1,793
North Embarcadero 492 1,983 5,953 2,542 0 1 66 2,475
Portola - Election Day 198 588 9,927 809 0 1 22 786
Portola - Vote By Mail 708 2,137 9,927 2,925 0 3 77 2,845
Portola 906 2,725 9,927 3,734 0 4 99 3,631
Potrero Hill - Election Day 283 1,402 16,717 1,710 0 2 23 1,685
Potrero Hill - Vote By Mail 774 4,097 16,717 4,958 0 2 85 4,871
Potrero Hill 1,057 5,499 16,717 6,668 0 4 108 6,556
Richmond - Election Day 748 4,060 37,882 4,924 0 2 114 4,808
Richmond - Vote By Mail 2,065 8,993 37,882 11,288 0 5 225 11,058
Richmond 2,813 13,053 37,882 16,212 0 7 339 15,866
Sea Cliff/Presidio Heights - Election Day 83 712 6,193 810 0 0 15 795
Sea Cliff/Presidio Heights - Vote By Mail 232 1,739 6,193 2,004 0 2 31 1,971
Sea Cliff/Presidio Heights 315 2,451 6,193 2,814 0 2 46 2,766
South of Bernal Heights - Election Day 164 921 7,872 1,105 0 1 19 1,085
South of Bernal Heights - Vote By Mail 381 2,065 7,872 2,488 0 2 40 2,446
South of Bernal Heights 545 2,986 7,872 3,593 0 3 59 3,531
South of Market - Election Day 455 1,294 24,361 1,795 0 0 46 1,749
South of Market - Vote By Mail 1,500 4,744 24,361 6,405 0 2 159 6,244
South of Market 1,955 6,038 24,361 8,200 0 2 205 7,993
Sunset - Election Day 868 3,939 42,750 4,924 0 2 115 4,807
Sunset - Vote By Mail 2,432 10,149 42,750 12,903 0 5 317 12,581
Sunset 3,300 14,088 42,750 17,827 0 7 432 17,388
Upper Market/Eureka Valley - Election Day 437 2,592 19,329 3,076 0 1 46 3,029
Upper Market/Eureka Valley - Vote By Mail 1,032 5,857 19,329 7,010 0 1 120 6,889
Upper Market/Eureka Valley 1,469 8,449 19,329 10,086 0 2 166 9,918
Visitation Valley - Election Day 121 349 7,912 488 0 1 17 470
Visitation Valley - Vote By Mail 528 1,369 7,912 1,962 0 1 64 1,897
Visitation Valley 649 1,718 7,912 2,450 0 2 81 2,367
West of Twin Peaks - Election Day 696 3,807 33,087 4,577 0 4 70 4,503
West of Twin Peaks - Vote By Mail 1,792 9,807 33,087 11,862 0 6 257 11,599
West of Twin Peaks 2,488 13,614 33,087 16,439 0 10 327 16,102
Western Addition - Election Day 660 3,035 26,737 3,805 0 1 109 3,695
Western Addition - Vote By Mail 1,431 6,634 26,737 8,280 0 6 209 8,065
Western Addition 2,091 9,669 26,737 12,085 0 7 318 11,760

This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).