Nobyembre 5, 2019 - Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon - Lungsod at County ng San Francisco - FINAL REPORT

[Home] Switch language: en | es | tl | zh |

Last published: Disyembre 1, 2019 8:28:13 PM

Summary Results

[Detailed reports and downloads]

Contents

Registration and Turnout

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%)

Election Day 59,428 28.83%
Vote By Mail 146,694 71.17%
Ballots Cast 206,122 41.64%
Registered Voters 495,050

LUNGSOD AT COUNTY

Punong-Bayan

Bigyan ng ranggo ang hanggang 6 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [RCV rounds] [Detailed results]

Votes Round Percent
LONDON N. BREED 134,345 6 79.00%
ELLEN LEE ZHOU 35,706 6 21.00%
JOEL VENTRESCA 17,425 5 9.90%
PAUL YBARRA ROBERTSON 9,312 4 5.23%
WILMA PANG 5,297 3 2.96%
2,459 2 1.37%
MARC ROTH (write-in) 7 1 0.00%
Overvotes 539
Undervotes 28,386
Ballots Counted 177,192

Miyembro, Lupon Ng Mga Superbisor, Distrito 5

Bigyan ng ranggo ang hanggang 4 kandidato

54 of 54 Precincts Reporting (100.00%) [RCV rounds] [Detailed results]

Votes Round Percent
DEAN PRESTON 11,723 3 50.40%
VALLIE BROWN 11,538 3 49.60%
RYAN LAM 1,035 2 4.39%
NOMVULA O'MEARA 278 1 1.17%
Overvotes 39
Undervotes 1,253
Ballots Counted 23,473

Abugado Ng Lungsod

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
DENNIS J. HERRERA 161,369 100.00%
Overvotes 55
Undervotes 44,693
Ballots Counted 161,369

Abugado Ng Distrito

Bigyan ng ranggo ang hanggang 4 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [RCV rounds] [Detailed results]

Votes Round Percent
CHESA BOUDIN 86,712 3 50.83%
SUZY LOFTUS 83,872 3 49.17%
NANCY TUNG 46,630 2 24.98%
LEIF DAUTCH 27,031 1 13.99%
Overvotes 474
Undervotes 13,590
Ballots Counted 192,053

Pampublikong Tagapagtanggol

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
MANOHAR "MANO" RAJU 158,560 100.00%
Overvotes 34
Undervotes 47,523
Ballots Counted 158,560

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
PAUL MIYAMOTO 146,628 100.00%
Overvotes 37
Undervotes 59,452
Ballots Counted 146,628

Tesorero

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
JOSÉ CISNEROS 152,703 100.00%
Overvotes 31
Undervotes 53,383
Ballots Counted 152,703

PAARALAN

Miyembro, Lupon Ng Edukasyon

Bumoto ng Isa

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
JENNY LAM 121,154 73.61%
KIRSTEN STROBEL 26,036 15.82%
ROBERT K. COLEMAN 17,395 10.57%
Overvotes 639
Undervotes 41,121
Ballots Counted 164,585

Miyembro, Lupon Ng Kolehiyo Ng Komunidad

Bumoto ng Isa

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
IVY LEE 157,858 100.00%
Overvotes 55
Undervotes 48,427
Ballots Counted 157,858

MGA PROPOSISYON NG LUNGSOD AT COUNTY

A - Affordable Housing Bond

Question text

MGA BOND O UTANG NG GOBYERNO NG SAN FRANCISCO PARA SA ABOT-KAYANG PABAHAY. Upang magkaroon ng pera sa konstruksiyon, pagpapaunlad, pagmamay-ari, at preserbasyon ng pabahay na abot-kaya para sa mga kabahayan na lubhang mababa, mababa at panggitna ang kita sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng prayoridad sa bulnerableng mga populasyon tulad ng nagtatrabahong mga pamilya, beterano, matatanda, at indibidwal na may kapansanan ng San Francisco; upang makatulong sa pagmamay-ari, rehabilitasyon, at preserbasyon ng naririyan nang abot-kayang pabahay, at sa gayon, mapigilan ang pagkawala ng tirahan ng mga residente; upang makumpuni at muling maipatayo ang distressed o lumang-luma na, at sira-sira nang mga development sa pampublikong pabahay, at ang pundasyong imprastruktura ng mga ito; upang makatulong sa panggitna ang kita na mga residente o manggagawa ng Lungsod sa pagkakaroon nila ng oportunidad para sa abot-kayang pag-upa o pagmamay-ari ng tahanan, kasama na ang tulong sa downpayment o paunang bayad, at suporta sa bagong konstruksiyon ng abot-kayang pabahay para sa mga empleyado ng San Francisco Unified School District (Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Francisco) at City College of San Francisco (Kolehiyo ng Lungsod ng San Francisco); at upang mabayaran ang kaugnay na mga gastusin; dapat bang maglabas ng $600,000,000 na bond na general obligation (utang ng estado o lokal na gobyerno) na tatagal nang hanggang sa 30 taon mula sa panahon ng paglalabas nito, may tinatayang karaniwang halaga ng buwis na $0.019/$100 ng natasang halaga ng ari-arian, at may inaasahan na karaniwang taunang kita na $50,000,000, kung saan mapaiilalim ito sa independiyenteng pangangasiwa ng mga mamamayan at regular na pag-o-audit?

Requires 66⅔% affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 143,055 71.16%
HINDI 57,974 28.84%
Overvotes 42
Undervotes 5,269
Ballots Counted 201,029

B - Department of Disability and Aging Services

Question text

Dapat bang amyendahan ng Lungsod ang Tsarter nito upang mabago ang pangalan ng Department of Aging and Adult Services (Departamento ng mga Serbisyo sa Pagtanda at Nasa Sapat na Gulang) tungo sa Department of Disability and Aging Services (Departamento ng mga Serbisyo para sa Kapansanan at sa Pagtanda); upang mabago ang pangalan ng Aging and Adult Services Commission (Komisyon ng mga Serbisyo sa Pagtanda at Nasa Sapat na Gulang) tungo sa Disability and Aging Services Commission (Komisyon ng mga Serbisyo para sa Kapansanan at sa Pagtanda); at upang magdagdag ng mga bagong kuwalipikasyon para sa tatlo sa pitong posisyon sa Komisyong ito?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 152,456 78.49%
HINDI 41,775 21.51%
Overvotes 35
Undervotes 12,074
Ballots Counted 194,231

C - Vapor Products

Question text

Dapat bang ipawalang-bisa ng Lungsod ang batas na ipinasa ng Board of Supervisors (Lupon ng mga Superbisor) na pinahihinto ang pagbebenta ng elektronikong sigarilyo hanggang sa makatanggap ang mga ito ng awtorisasyon ng FDA, at magpatibay ng mga bagong regulasyon ukol sa pagbebenta, pagmamanupaktura, at pamamahagi ng elektronikong sigarilyo, at sa paggawa ng adbertisment ukol sa mga ito, sa San Francisco?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 36,666 18.19%
HINDI 164,885 81.81%
Overvotes 119
Undervotes 4,670
Ballots Counted 201,551

D - Traffic Congestion Mitigation Tax

Question text

Dapat bang magpataw ang Lungsod ng 1.5% buwis sa negosyo sa shared rides (tulad halimbawa ng Uber o Lyft) at ng 3.25% buwis sa negosyo sa mga pribadong pagsakay para sa pamasaheng sinisingil ng komersiyal na kompanyang ride-share at kompanya ng mga driverless-vehicle (sasakyang walang nagmamaneho), hanggang sa Nobyembre 5, 2045, na hahantong sa pagkakaroon ng tinatayang $30-35 milyon taon-taon, upang mapondohan ang mga pagpapahusay sa serbisyo ng Muni at kaligtasan ng mga bisikleta at naglalakad?

Requires 66⅔% affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 135,721 67.65%
HINDI 64,896 32.35%
Overvotes 49
Undervotes 5,674
Ballots Counted 200,617

E - Affordable Housing and Educator Housing

Question text

Dapat bang amyendahan ng Lungsod ang Planning Code (Kodigo sa Pagpaplano) upang mapahintulutan ang 100% Mga Proyekto para sa Abot-Kayang Pabahay at Mga Proyektong Pabahay para sa mga Edukador sa mga public zoning district (sona sa distrito na para sa mga pampublikong pasilidad), at pabilisin ang pag-apruba sa mga proyektong ito?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 151,865 76.30%
HINDI 47,175 23.70%
Overvotes 60
Undervotes 7,240
Ballots Counted 199,040

F - Campaign Contributions and Campaign Advertisements

Question text

Dapat bang magtakda ang Lungsod ng mga bagong restriksiyon sa mga kontribusyon sa kampanya ng lokal na inihahalal na opisyal at kandidato, at ipatupad ang bagong mga itinatakda sa disclaimer o pagtatatuwa na nasa adbertisment sa kampanya?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 of 474 Precincts Reporting (100.00%) [Detailed results]

Votes Percent
OO 151,023 76.89%
HINDI 45,384 23.11%
Overvotes 28
Undervotes 9,905
Ballots Counted 196,407

This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).