Nobyembre 5, 2019 - Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon - Lungsod at County ng San Francisco - [FINAL REPORT]

Lumipat wika (Change language): English (Ingles) | Español (Espanyol) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Tsino)

Huling Pagsasapanahon: Abril 16, 2020 2:01:20 AM

Mga Resulta ng Buod

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

Kabuuan ng Rehistrasyon

Rehistradong Botante 495,050
[Eligible Voters] ([estimated]) 655,825

Nagsidalo

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%)

Araw ng Eleksyon 59,428 28.22%
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo 151,192 71.78%
[Total Turnout] 210,620 100%
 
[Percent of Registered Voters] 42.55%
[Percent of Eligible Voters] ([estimated]) 32.12%

LUNGSOD AT COUNTY

Punong-Bayan

Bigyan ng ranggo ang hanggang 6 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [RCV rounds] [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Round Porsiyento
LONDON N. BREED 134,345 6 79.00%
ELLEN LEE ZHOU 35,706 6 21.00%
JOEL VENTRESCA 17,425 5 9.90%
PAUL YBARRA ROBERTSON 9,312 4 5.23%
WILMA PANG 5,297 3 2.96%
ROBERT L. JORDAN, JR. 2,459 2 1.37%
MARC ROTH ([write-in]) 7 1 0.00%
Kabuuan 177,192
 
[Voted Ballots] 177,192 85.97%
Mga kulang na boto 28,386 13.77%
Mga sobrang boto 539 0.26%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

Miyembro, Lupon Ng Mga Superbisor, Distrito 5

Bigyan ng ranggo ang hanggang 4 kandidato

54 sa 54 Rehistradong Botante (100%) [RCV rounds] [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Round Porsiyento
DEAN PRESTON 11,723 3 50.40%
VALLIE BROWN 11,538 3 49.60%
RYAN LAM 1,035 2 4.39%
NOMVULA O'MEARA 278 1 1.17%
Kabuuan 23,473
 
[Voted Ballots] 23,473 94.78%
Mga kulang na boto 1,253 5.06%
Mga sobrang boto 39 0.16%
Mga Inihulog na Balota 24,765 100%

Abugado Ng Lungsod

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DENNIS J. HERRERA 161,369 100%
Kabuuan 161,369 100%
 
[Voted Ballots] 161,369 78.29%
Mga kulang na boto 44,693 21.68%
Mga sobrang boto 55 0.03%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

Abugado Ng Distrito

Bigyan ng ranggo ang hanggang 4 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [RCV rounds] [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Round Porsiyento
CHESA BOUDIN 86,712 3 50.83%
SUZY LOFTUS 83,872 3 49.17%
NANCY TUNG 46,630 2 24.98%
LEIF DAUTCH 27,031 1 13.99%
Kabuuan 192,053
 
[Voted Ballots] 192,053 93.18%
Mga kulang na boto 13,590 6.59%
Mga sobrang boto 474 0.23%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

Pampublikong Tagapagtanggol

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
MANOHAR "MANO" RAJU 158,560 100%
Kabuuan 158,560 100%
 
[Voted Ballots] 158,560 76.93%
Mga kulang na boto 47,523 23.06%
Mga sobrang boto 34 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

Sheriff

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
PAUL MIYAMOTO 146,628 100%
Kabuuan 146,628 100%
 
[Voted Ballots] 146,628 71.14%
Mga kulang na boto 59,452 28.84%
Mga sobrang boto 37 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

Tesorero

Bigyan ng ranggo ang hanggang 3 kandidato

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
JOSÉ CISNEROS 152,703 100%
Kabuuan 152,703 100%
 
[Voted Ballots] 152,703 74.09%
Mga kulang na boto 53,383 25.90%
Mga sobrang boto 31 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,117 100%

PAARALAN

Miyembro, Lupon Ng Edukasyon

Bumoto ng Isa

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
JENNY LAM 121,154 73.61%
KIRSTEN STROBEL 26,036 15.82%
ROBERT K. COLEMAN 17,395 10.57%
Kabuuan 164,585 100%
 
[Voted Ballots] 164,585 79.76%
Mga kulang na boto 41,121 19.93%
Mga sobrang boto 639 0.31%
Mga Inihulog na Balota 206,345 100%

Miyembro, Lupon Ng Kolehiyo Ng Komunidad

Bumoto ng Isa

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
IVY LEE 157,858 100%
Kabuuan 157,858 100%
 
[Voted Ballots] 157,858 76.50%
Mga kulang na boto 48,427 23.47%
Mga sobrang boto 55 0.03%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

MGA PROPOSISYON NG LUNGSOD AT COUNTY

A - Affordable Housing Bond

Question text

MGA BOND O UTANG NG GOBYERNO NG SAN FRANCISCO PARA SA ABOT-KAYANG PABAHAY. Upang magkaroon ng pera sa konstruksiyon, pagpapaunlad, pagmamay-ari, at preserbasyon ng pabahay na abot-kaya para sa mga kabahayan na lubhang mababa, mababa at panggitna ang kita sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng prayoridad sa bulnerableng mga populasyon tulad ng nagtatrabahong mga pamilya, beterano, matatanda, at indibidwal na may kapansanan ng San Francisco; upang makatulong sa pagmamay-ari, rehabilitasyon, at preserbasyon ng naririyan nang abot-kayang pabahay, at sa gayon, mapigilan ang pagkawala ng tirahan ng mga residente; upang makumpuni at muling maipatayo ang distressed o lumang-luma na, at sira-sira nang mga development sa pampublikong pabahay, at ang pundasyong imprastruktura ng mga ito; upang makatulong sa panggitna ang kita na mga residente o manggagawa ng Lungsod sa pagkakaroon nila ng oportunidad para sa abot-kayang pag-upa o pagmamay-ari ng tahanan, kasama na ang tulong sa downpayment o paunang bayad, at suporta sa bagong konstruksiyon ng abot-kayang pabahay para sa mga empleyado ng San Francisco Unified School District (Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Francisco) at City College of San Francisco (Kolehiyo ng Lungsod ng San Francisco); at upang mabayaran ang kaugnay na mga gastusin; dapat bang maglabas ng $600,000,000 na bond na general obligation (utang ng estado o lokal na gobyerno) na tatagal nang hanggang sa 30 taon mula sa panahon ng paglalabas nito, may tinatayang karaniwang halaga ng buwis na $0.019/$100 ng natasang halaga ng ari-arian, at may inaasahan na karaniwang taunang kita na $50,000,000, kung saan mapaiilalim ito sa independiyenteng pangangasiwa ng mga mamamayan at regular na pag-o-audit?

Requires 66⅔% affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 143,055 71.16%
HINDI 57,974 28.84%
Kabuuan 201,029 100%
 
[Voted Ballots] 201,029 97.43%
Mga kulang na boto 5,269 2.55%
Mga sobrang boto 42 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

B - Department of Disability and Aging Services

Question text

Dapat bang amyendahan ng Lungsod ang Tsarter nito upang mabago ang pangalan ng Department of Aging and Adult Services (Departamento ng mga Serbisyo sa Pagtanda at Nasa Sapat na Gulang) tungo sa Department of Disability and Aging Services (Departamento ng mga Serbisyo para sa Kapansanan at sa Pagtanda); upang mabago ang pangalan ng Aging and Adult Services Commission (Komisyon ng mga Serbisyo sa Pagtanda at Nasa Sapat na Gulang) tungo sa Disability and Aging Services Commission (Komisyon ng mga Serbisyo para sa Kapansanan at sa Pagtanda); at upang magdagdag ng mga bagong kuwalipikasyon para sa tatlo sa pitong posisyon sa Komisyong ito?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 152,456 78.49%
HINDI 41,775 21.51%
Kabuuan 194,231 100%
 
[Voted Ballots] 194,231 94.13%
Mga kulang na boto 12,074 5.85%
Mga sobrang boto 35 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

C - Vapor Products

Question text

Dapat bang ipawalang-bisa ng Lungsod ang batas na ipinasa ng Board of Supervisors (Lupon ng mga Superbisor) na pinahihinto ang pagbebenta ng elektronikong sigarilyo hanggang sa makatanggap ang mga ito ng awtorisasyon ng FDA, at magpatibay ng mga bagong regulasyon ukol sa pagbebenta, pagmamanupaktura, at pamamahagi ng elektronikong sigarilyo, at sa paggawa ng adbertisment ukol sa mga ito, sa San Francisco?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 36,666 18.19%
HINDI 164,885 81.81%
Kabuuan 201,551 100%
 
[Voted Ballots] 201,551 97.68%
Mga kulang na boto 4,670 2.26%
Mga sobrang boto 119 0.06%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

D - Traffic Congestion Mitigation Tax

Question text

Dapat bang magpataw ang Lungsod ng 1.5% buwis sa negosyo sa shared rides (tulad halimbawa ng Uber o Lyft) at ng 3.25% buwis sa negosyo sa mga pribadong pagsakay para sa pamasaheng sinisingil ng komersiyal na kompanyang ride-share at kompanya ng mga driverless-vehicle (sasakyang walang nagmamaneho), hanggang sa Nobyembre 5, 2045, na hahantong sa pagkakaroon ng tinatayang $30-35 milyon taon-taon, upang mapondohan ang mga pagpapahusay sa serbisyo ng Muni at kaligtasan ng mga bisikleta at naglalakad?

Requires 66⅔% affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 135,721 67.65%
HINDI 64,896 32.35%
Kabuuan 200,617 100%
 
[Voted Ballots] 200,617 97.23%
Mga kulang na boto 5,674 2.75%
Mga sobrang boto 49 0.02%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

E - Affordable Housing and Educator Housing

Question text

Dapat bang amyendahan ng Lungsod ang Planning Code (Kodigo sa Pagpaplano) upang mapahintulutan ang 100% Mga Proyekto para sa Abot-Kayang Pabahay at Mga Proyektong Pabahay para sa mga Edukador sa mga public zoning district (sona sa distrito na para sa mga pampublikong pasilidad), at pabilisin ang pag-apruba sa mga proyektong ito?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 151,865 76.30%
HINDI 47,175 23.70%
Kabuuan 199,040 100%
 
[Voted Ballots] 199,040 96.46%
Mga kulang na boto 7,240 3.51%
Mga sobrang boto 60 0.03%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

F - Campaign Contributions and Campaign Advertisements

Question text

Dapat bang magtakda ang Lungsod ng mga bagong restriksiyon sa mga kontribusyon sa kampanya ng lokal na inihahalal na opisyal at kandidato, at ipatupad ang bagong mga itinatakda sa disclaimer o pagtatatuwa na nasa adbertisment sa kampanya?

Requires 50%+1 affirmative votes to pass

474 sa 474 Rehistradong Botante (100%) [Mga detalyadong resulta]

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
OO 151,023 76.89%
HINDI 45,384 23.11%
Kabuuan 196,407 100%
 
[Voted Ballots] 196,407 95.19%
Mga kulang na boto 9,905 4.80%
Mga sobrang boto 28 0.01%
Mga Inihulog na Balota 206,340 100%

This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).